365 repere

  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Eben-Ezer

  Duhul Sfânt

  Îngerii răi

  Satana

  Aleasa Doamnă

  Nicolaiții

  Iacov

  Dima

  Onisim

  Filimon

  Tit

  Iane și Iambre

  Lois

  Eunice

  Agripa și Berenice

  Felix

  Eutih

  Dimitrie

  Apolo

  Apolo

  Sosten

  Dionisie Areopagitul

  Dionisie Areopagitul

  Temnicerul din Filipi

  Martori pentru Dumnezeu

  Aquila și Priscila

  Sila

  Timotei

  Evodia și Sintichia

  Iason

  Lidia

  Corneliu

  Tabita

  Filip și Etiopianul

  Luca

  Marcu

  Apostolul Pavel

  Gamaliel

  Anania și Safira

  Cleopa

  Cei doi spre Emaus

  Iosif din Arimateea

  Sutașul roman

  Simon din Cirene

  Soția lui Pilat

  Claudia Procula

  Pilat din Pont

  Caiafa

  Ana, Marele Preot

  Baraba

  Malhu

  Grecii

  Lazăr

  Zacheu

  Vameșul și fariseul

  Samariteanul milos

  Fratele cel mare

  Fecioarele înțelepte

  Cele zece fecioare

  Văduva stăruitoare

  Orbul din naștere

  Cinci pâini și doi pești

  Femeia gârbovă

  Slăbănogul de la Betesda

  Un lucru necesar

  Femeia canaanită

  Văduva cu doi bănuți

  Văduva săracă

  Bartimeu

  Femeia cu boala incurabilă

  Cei patru

  Iair și fiica lui

  Frații lui Isus

  Irod Antipa

  Sutașul roman

  Soacra lui Petru

  Samariteanca

  Nicodim

  Natanael

  Toma – fratele meu!

  Andrei

  Petru

  Matei

  Ucenicii Domnului Isus

  Glasul

  Irod cel Mare

  Ana

  Simeon

  Simeon

  Înțelepții din Răsărit

  Păstorii din Betleem

  Iosif, soțul Mariei

  Elisabeta

  Isus Hristos

  Maleahi

  Zaharia, prorocul

  Țefania

  Habacuc

  Naum

  Profetul Mica

  Iona

  Amos

  Amos

  Ioel

  Osea

  Dușmanii lui Daniel

  Belșațar

  Prietenii lui Daniel

  Îngerul Gabriel

  Daniel

  Ebed-Melec

  Baruc

  Elihu

  Bildad

  Iov

  Haman

  Mardoheu

  Estera

  Ahașveroș

  Tobia și Sanbalat

  Neemia

  Darius

  Hagai

  Zorobabel

  Ezra

  Cirus eliberatorul

  Ezechiel

  Zedechia

  Ioiachim

  Șafan

  Hulda

  Hilchia

  Iosia

  Manase

  Ieremia

  Isaia

  Rabșache

  Sanherib

  Ezechia

  Samaritenii

  Ahaz

  Pecah

  Manahem

  Azaria

  Ioas

  Iehu

  Hazael

  Cei patru leproși

  Sunamita

  Roaba lui Naaman

  Naaman

  Ghehazi

  Văduva datoare

  Fiii prorocilor

  Ahazia

  Iosafat

  Nabot

  Ben-Hadad

  Elisei

  Mica

  Obadia

  Ilie

  Prorocii lui Baal

  Ahab

  Izabela

  Omri

  Zimri

  Ela

  Baeșa

  Asa

  Nevasta lui Ieroboam

  Prorocul înșelător

  Falsul proroc

  Ieroboam

  Ahia

  Femeile străine

  Sulamita

  Solomon

  Benaia

  Benaia

  Adonia

  Vitejii lui David

  Amasa

  Cuși

  Cuși

  Șimei

  Țiba

  Țadoc

  Itai

  Femeia din Tecoa

  Mefiboșet

  Absalom

  Natan

  Natan

  Urie Hetitul

  Bat-șeba

  Mefiboșet

  Asael

  Iș Boșet

  Fiul unui străin

  Achiș

  Saul

  Abner

  Ioab

  Abigail

  Nabal

  Abiatar

  Doeg Edomitul

  Achiș

  Preotul Ahimelec

  Goliat

  Ionatan

  Ionatan

  David

  Asaf

  David

  Isai, Betleemitul

  Nora lui Eli și I-Cabod

  Samuel

  Hofni și Fineas

  Eli, așteptătorul

  Ana

  Elcana

  Orpa

  Boaz

  Rut

  Naomi

  Daniții

  Mica

  Dalila

  Triumf sau eșec

  Părinții lui Samson

  Fiica lui Iefta

  Iefta

  Pilda lui Iotam

  Ghedeon

  Iael

  Sisera

  Barac

  Debora

  Șamgar

  Eglon

  Ehud

  Adoni-Bezec

  Iaebeț

  Gabaoniții

  Acan

  Balaam

  Balac

  Datan și Abiram

  Fiii lui Core

  Iosua

  Învins sau biruitor?

  Iosua

  Eleazar și Itamar

  Nadab și Abihu

  Hur

  Sefora

  Ietro

  Aaron

  Moise

  Fata faraonului

  Maria, sora lui Moise

  Iochebed

  Șifra și Pua

  Faraon

  Pitarul faraonului

  Paharnicul faraonului

  Potifar și nevasta lui

  Beniamin

  Iosif

  Dina

  Neftali

  Dan, fiul lui Iacov

  Iuda

  Simeon

  Ruben

  Rahela

  Lea

  Iacov

  Esau

  Laban

  Efron Hetitul

  Abimelec din Gherar

  Nevasta lui Lot

  Ginerii lui Lot

  Fetele lui Lot

  Agar

  Melhisedec

  Împărații biruiți

  Slujitorii lui Avraam

  Sara

  Lot

  Haran

  Avraam

  Terah

  Peleg

  Nimrod

  Canaan

  Canaan

  Un nume de dorit

  Noe

  Enoh

  Metusala

  Enos

  Set

  Abel

  Cain

  Adam

  Dumnezeu Tatăl