Ellen White

  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.” (Zsid 10:37-38)Zarándoktársaim, most még...

  A Király örökösei

  „Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21:7)Ne csüggedj el, ne légy kishitű! Bár érnek kísértések, bár bekerített a ravasz ellenség,...

  A diadalmas Egyház

  „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa...

  A győzelem biztos

  „Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (Jn 16:33)Amíg itt élünk e földön, nem lesz menekvésünk a küzdelmektől...

  Kövessük a példaképet!

  „Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: Aki szidalmaztatván,...

  A Bárány vére által

  „És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.” (Jel 12:11)Gondolkodjunk el drága Megváltónk életén és értünk átélt...

  Diadal Krisztus által

  „Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és...

  Helyet kapunk az Ő trónján

  „Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.” (Jel 3:21)Győztesek lehetünk. Igen, mindenben és teljesen...

  Oszlop az Isten templomában

  „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az...

  Megtart a megpróbáltatás idején

  „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.” (Jel 3:10)A küzdelem folyamatosan tart...

  Nevünk az élet könyvében

  „Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.”...

  Fehérbe öltözve járunk vele

  „De van Sárdisban egy kevés neved, azoké akik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.” (Jel 3:4)Hála Istennek, Ő megőrizheti népét olyan helyen,...

  A győzők koronáját viseljük

  „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.” (Jel 2:11)Az idézett szavak - „akinek van füle hallja, mit mond...

  Enni az élet fájáról

  „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.” (Jel 2:7)Ez az üzenet minden gyülekezetünket...

  Győzelem a csatatéren

  „Én a te igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki...

  Tűzből kikapott üszög

  „És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?” (Zak 3:2)Jézus...

  Nincs többé legyőzhetetlen

  „De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (1Kor 15:57)A keresztényi élet állandó konfliktus, egy harc, egy menetelés. Minden engedelmes tett, minden...

  A gyözelem örömet szerez a mennyben

  „Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15:7)Sátán állandóan azon mesterkedik, hogy az emberi...

  Közelebb Jézushoz

  „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.”...

  Természetfeletti erő ígérete

  „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” (Róm 8:1)Az ígéret szerint a Szentlélek azok mellett lesz, akik küzdenek...

  Minden győzelem megkönnyíti a következőt

  „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.” (Róm 8:37)Életed hátralevő részét használd ki arra - ez legyen feladatod - , hogy jellemedet alakítsd ki és emeld. Új...

  Naponkénti gyözelemre törekedj!

  „Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy...

  Mindig van egy nyitott ajtó

  „Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az...

  Az ima megerősít

  „Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5:4)Miközben Jézus, Közbenjárónk, a mennyben esedezik érettünk, a...

  Nem a saját akaratom szerint

  „Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róm 8:15)A megszentelődés munkája a szívben kezdődik. Oly szoros kapcsolatba kell...

  Az ellenség cselfogásainak leplezése

  „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.” (Ef 6:10)Mint nép, mi az Úr eljövetelét kémleljük az ég felhőiben. Gondosan meg kellene vizsgálnunk szívünket, hogy hitben...

  Az ellenség nem adja meg magát könnyen

  „Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.”...

  A megpróbáltatás és a kitartás hasznot hoz

  „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő...

  Vezérünk szolgálatában

  „Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.” (1Tim 6:12)Hűséges katonaként lelkes és tervszerű gyakorlat közben...

  Katonák Krisztusért

  „Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsaruzván...

  Lelki harc

  „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.”...

  Most van a felkészülés ideje

  „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Lk 21:36)Azok, akik hívőknek vallották magukat, de felkészületlenül érik...

  Erő a megpróbáltatás idején

  „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig....

  Igaz és hamis ébredési mozgalmak

  „És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” (Jel 18:4)A...

  Sátán haragja ébren

  „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pt 5:7-8)Ha...

  A bizonyságtevés félelme elszáll

  „Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét. Felelvén pedig Péter és az apostolok,...

  Önézés és a tisztességtlenség elűzve

  „Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; és jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták...

  Az előítélet és a fajgyűlölet falai leomlanak

  „Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3:27-28)Isten...

  Bőkezűség és jóakarat

  „Mert bizonyság vagyok rá, erejök szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket.” (2Kor 8:3-4)A Krisztus...

  Az igazi szerete bizonyságai

  „A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala.” (ApCsel 4:32)Az Írás azt mondja: „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki”,...

  Örömteli dicséretre hív

  „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4:4)Imádkozz, imádkozz buzgón és szüntelenül, de ne feledkezz meg a dicséretről. Helyénvaló, hogy Isten minden gyermeke igazolja Isten jellemét! Magasztalhatod az...

  A Lélek békét és örömet hoz

  „A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15:13)Sokaknak beszélünk a Szentlélekben való részesedésről, és néhányan...

  Leleki forradalom

  „Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem.” (Fil 3:8)Krisztus által olyan...

  Isten munkáját a nyugodtság jellemzi

  „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” (1Kor 14:40)Találkoztam egy házaspárral, akik azt állítják, hogy Isten Szavát követik, és hisznek a bizonyságtételekben. Az utóbbi két vagy három évben szokatlan tapasztalatuk...

  Nincs helye a rendetlenségnek Vagy a fanatizmusnak

  „A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.” (Tit 1:9)Annak állandó veszélye fenyeget, hogy befogadunk valamit, amire úgy tekintünk, mintha...

  Ne keressük az eredetiséget!

  „Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.” (Tit 2:1)Annak az állandó veszélye fenyeget minket, hogy az evangélium egyszerűségét kevésnek tartjuk. Sokak erős óhaja az, hogy valami eredetiséget fűzzenek...

  Sem izgatottság, sem feltűnéskeltés

  „Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.” (Tit 2:7-8)Az Úr munkát bízott rád, amit...

  Nem érzelem vagy elragadtatás

  „Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a...

  Óvakodj attól, hogy ellenállj Neki!

  „Engedének azért néki; és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket. Ők annakokáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy...

  Gyakran visszautasítva

  „Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre,...

  Emberi mesterkedések

  „Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.” (ApCsel 4:13)Ha megnyitjuk az...

  Ahogy Istennek tetszik

  „Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit...

  Olyanokhoz, akiket nem várnánk

  „Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! Mert nem részegek ezek, amint...

  Váratlan utakon

  „Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?” (ApCsel 2:12)Imádkoznunk kell a bűnbeteg lelkeket meggyógyító Szentlélek kiárasztásáért. A gyülekezetnek meg kell térnie. Miért...

  Izgatottság nélkül

  „Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya...

  Nincs meghatározott idő

  „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.” (Mk 13:33)Isten megadja, hogy ezen a nagy összejövetelen érezhető legyen az Ő meggyőző ereje. Óh, bárcsak Isten...

  A Lélek teljes kiárásztása

  „És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.” (ApCsel 2:2)Amikor pünkösd napján a Szentlélek lejött, olyan volt, mint egy...

  A lelki kegyelem különleges adománya

  „Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.”...

  Egy új pünkösd

  „És az Isten Igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.” (ApCsel 6:7)Ahogy a tanítványok Szentlélekkel betöltekezve elmentek és hirdették...

  A missziókerület kiapadhatatlan forássa

  „Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is...

  Ébredés pünkösdkor

  „Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának.” (ApCsel 5:12)Krisztus gondoskodott arról, hogy egyháza egy átalakult testté...

  A megfelelő magatartás

  „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a...

  A vég előtt

  „És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak...

  Végső üzenet az ifjúsághoz

  „Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az...

  Útmutatások a fiatalok számára

  „Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.” (Péld 3:6)Isten fiaival és lányaival szemben nagyok az elvárások. Ha a mai fiatalokra tekintek, a szívem sóvárog utánuk....

  A vétkezők gyámolítása

  „És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben...

  Mennyei tanácsok szülők számára

  „Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” (1Jn 2:14)A szülők...

  Tanácsok vezetőknek

  „Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei...

  A missziómunka támogatása

  „Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.” (1Tim 6:18-19)Krisztus egyházának küldetése a...

  Az egészséges táplálkozás szolgálata

  „Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak...

  Szociális szolgálat

  „És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között....

  A kiadói munka

  „És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” (Jel 10:11)Kiadói munkánk Isten vezetése és különleges felügyelete alatt született. Különleges cél érdekében...

  A gyógyító szolgálat

  „A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten...

  Isten terve az Egyházzal:A nevelés feladata

  „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” (Péld 9:10)A nevelés igaz célja férfiakat és nőket felkészíteni a szolgálatra. Képességeiket ki kell fejleszteni, majd gyakorlatba...

  Figyelmeztetés az eljövendő csalásokra

  „Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen tiköztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való...

  A dogmatikai tévedések elkerülése

  „És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint; szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban;...

  A fanatizmus megelőzése

  „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az...

  Találkozás a fanatizmussal

  „Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának.” (2Pt 1:16)Az elmúlt években újra...

  Az alapra építeni

  „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.” (Ef 2:20)Senki ne kezdje lerombolni az igazság alapját, amely azzá tett bennünket, amik vagyunk. Isten vezette...

  A Biblia igazságai előállnak

  „Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az ő megismerésében.” (Ef 1:17)A prófécia vonalán haladva egyre több igazság vált nyilvánvalóvá...

  Az ajándék értelme:Az igazság értelmezése

  „A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!” (Dán 9:23)1844 elteltével...

  Az író: Isten rendelésére

  „És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (Jel 21:5)Ezeknek a könyveknek nem White...

  A vezető: az elkötelezettség igénye

  „Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen,...

  A tanácsoló: ihletett tanácsadás

  „Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könnyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem.” (2Kor 2:4)Mikor Coloradóba mentem, nehéz...

  A szemtanú: bizonyságtevésre indítva

  „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 1:3)A mű...

  A történetírő aki használja a történelmi fórrásokat

  „Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: Tetszék énnékem is,...

  Az kinyilatkozás különböző módjai: A látó

  „A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra, és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testben...

  Isten megjelenései: Isten jelenléte az emberek között

  „És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.” (2Móz 3:2)1896. március...

  Isten üzenete emberi nyelven

  „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot...

  Mindegyikünket más és más ragad meg

  „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pt 1:21)Az igazság a különböző emberek írásai nyomán a maga sokoldalúságával...

  Sok rendben és sokféleképpen

  „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1:19)A Biblia...

  Amit Isten ihletett

  „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2 Tim 3:16)A Biblia Istent nevezi meg szerzőjének, mégis emberi kezek írták....

  A lelki ajándékok iránti vágy

  „És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült...

  A megígért vezetésAjándékod felfedezésére

  „De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” (1Kor 12:11)A Szentléleknek kell irányítania és vezetnie minket, de ehhez nem szükséges, hogy mindannyian ugyanazokat az...

  Kérjetek ajándékokat

  „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” (Jak 1:5)Azok, akik azért kérnek, mert másoknak szeretnének adni, nem fognak...

  Mindenki felelősséggel tartozik

  „És előjövén aki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon. Az ő ura pedig...

  Lelkészek és tanítókTörekedjenek az egységre

  „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten...

  Akik házról házra járva tesznek bizonyságot

  „Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértetek közt, melyek énrajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem...

  A diákok bizonyságtevésre hivatattak

  „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2:15)Tanárok és diákok egyaránt keressék az alkalmat, hogy beszélgetéseikben...

  Az aznyákat a gyermeknevelésben áldja meg az Isten

  „Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.” (2Tim 1:5)Az anyák...

  A nők az emberiség javát szolgálják

  „Abból a városból pedig sokan hívének benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a...

  A fiatalok istenfélő csatornái

  „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod...

  Több ajándék: több felelőség

  „Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik. És ada az egyiknek öt talentumot, a...

  Nincs felsöbb- vagy alsobbrendű ajándék

  Isten nem képességeink szerint fogad el bennünket, hanem azért, mert segítségét várva keressük az Ő orcáját. Isten nem úgy lát, ahogy az emberek. Nem a megjelenés alapján ítél meg...

  Egyszerű embereket is felhasznál a szolgálatra

  „Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt...

  Isten felhasználja a szerényebb képességeket is

  „És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel...

  A kiválóbb út

  „Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek.” (1Kor 12:31)Néhányan abban a veszélyben vannak, hogy hatalmi vágyaik eléréséhez az irigység útját választják. Hajlamosak...

  A nyelveknél és a csodáknál fontosabb Krisztust predikálni.

  „Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.” (1Kor 14:26)Nagyszerű munkát kell elvégeznünk a Földön. Férfiaknak és nőknek meg kell térniük,...

  Az evangélium hírdetése

  „Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül...

  A nyelvek ajándéka

  „Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és  megzavarodék, mivelhogy mindegyik a...

  Ismét történnek igazi csodák

  „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14:12)Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját...

  Nem minden gyógyítás jön a Lélektől

  „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?...

  A Gyógyító ajándéka nem helyesíti a kórházakat

  „Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el,...

  A Nagy Orvos gyógyító ereje

  „Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind őhozzá vivék a betegeseket és az ördöngösöket; és az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé. És meggyógyíta sokakat, akik különféle...

  A gyógyítás ajándéka

  „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti...

  Az éneklés ajándéka

  „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)Az Úr felszólítja népét különböző missziós feladatok vállalására, hogy...

  A prédikálás ajándéka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4:2)A hatékony prédikálás olyan tálentum, melyet szorgalmasan kell gyakorolni. Az Istentől kapott...

  Munkálkodó hit

  „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket...

  Istentől kapott hit

  „Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által.” (1Kor 12:9)A hit is Isten ajándéka. Hit által megérti és elfogadja az ember Isten szavát, s...

  Isten erejével szolgálni

  „Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde  ugyanazon Lélek szerint.” (1Kor 12:7-8)Egy munkás lehet kiváló szónok, mások...

  Az üdvösség közvetítői

  „Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” (2Kor 4:6)A keresztények valójában...

  Isten szolgatársai

  „Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3:5)Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták...

  A sokféleségben rejlő szépség

  „A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az...

  Ima a Szentlélek kitöltetéséért

  „Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; és én ő érettök odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő...

  Nincs vesztegetni való időnk

  „Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer 8:20)Az Úr eljön. A föld történelme nemsokára lezárul. Felkészültél arra, hogy találkozz a föld bírájával? Tartsd eszedben,...

  Mennyei hírnökök várnak ránk

  „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig...

  Az egész mennyet érdekli a lelkek megmentése

  „Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.” (2Kor 5:19)A megváltás tervében az emberek...

  Az őröknek ébren kell maradniuk

  „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.” (Róm 13:11)Testvéreim, Jézust ültessétek szívetek...

  A fővezér parancsait követve

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.” (2Tim 2:3-4)Már...

  Hagyatkozzunk teljesen Istenre

  „Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról,...

  Az ember munkáját a Lélek teszi hatékonnyá

  „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lk 11:13)A Szentlélek ajándékának...

  A terhek csökkentésének ezköze: komoly munka

  „Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12:10)Összességében túl sokan vannak, akik elmerülnek saját próbáikban és nehézségeikben. De...

  A szeretet az igazság legjobb „reklámja”

  „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13:35)Az ember Isten munkatársa lehet a megváltás nagy művének véghezvitelében. Isten megengedi, hogy minden ember...

  Isten szavát emberi hang közvetíti

  „Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én leszek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek.” (2Móz 4:15)A Szeretet hangja szólal...

  A Lélek adja a megfelelő szavakat

  „Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek.” (Mt 10:20)Isten összes adománya közül semmi sem értékesebb a Szentlélek által megszentelt beszédnél. Ajkunkkal...

  Ha megérint a szenttűz

  „Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és...

  Lélekkel betöltve

  „A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.” (ApCsel 13:52)A Szentlélek mérhetetlenül nagy munkát végez. Isten munkásai ebből a forrásból kapnak erőt és hatékonyságot. A Szentlélek a Vigasztaló,...

  A szomszédság nagy munkaterülete

  „Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele.” (Lk 8:39)A területek...

  A városk és mezők amelyek fehérek az aratásra

  „Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.” (Jn...

  Glóbális misszió: A Lélek megnyítja az ajtókat

  „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt 24:14)Az egész föld egy hatalmas misszióterület, és...

  Hitünkről még a gyermek is bizonyságot tehet

  „A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedének,...

  Isten bárkit kiválaszthat és alkalmassé tehet

  „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes...

  Isten minden egyháztagot missziónárusnak hív el.

  „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2:9)A...

  Érdemtelen, de hasznos

  „Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ...

  A lélek megmentésének ezközei

  „Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” (1Kor 3:6-7)Íme a világot...

  Elegedhetetlen az ember együttműködése

  „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló...

  Isten munkatársai

  „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9)A Szentléleknek, ennek az élő hatalomnak kell meggyőznie bennünket bűneinkről. Az isteni Lélek bemutatja az előadónak a keresztáldozat áldásait,...

  Együtműködés az isteni erővel

  „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:8)Isten...

  A kereszt bizonyságtevői

  „Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” (Lk 24:48-49)A Szentlélek kitöltetése után...

  Krisztus követői

  „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5:20)Krisztus követei vagyunk, és életcélunk nem hírnevünk megőrzése, hanem lelkek megmentése a kárhozattól....

  A föld sója

  „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Mt 5:13)Isten az egyházzal együtt...

  A világ világossága

  „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Mt 5:14)A keresztény elvek iránti hűség arra szólít minket, hogy aktívan szolgáljunk Istennek. Akik nem használják fel...

  A legnagyobb munka a földön

  „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19:10)Mindenkinek, aki hisz Krisztusban mint személyes Megváltójában, Isten iránti kötelessége, hogy tiszta és szent legyen, lelki...

  A lélek végleges visszavonása

  "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is." (Jel 22:11)Amikor...

  Közeleg a Lélek kitöltetésének ideje

  "És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen." (Jel...

  Komolyan kell hírdetni az utolsó figyelmeztetést

  "És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől." (Jel 18:1)Napról napra közeleg az örökkévalóság, és közelebb kerülünk a...

  Isten Lelke irgalom és könyörület által munkálkodik.

  "E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig monda: Az, aki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és...

  Isteni segítség a samaritánusi munka végzéséhez

  "Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén...

  Átadott életű férfiak és nők

  "Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek." (1Kor 1:26)Nem töltheti be mindenki ugyanazt a helyet, de...

  Alázatos eszközök által dolgozik

  "Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél." (1Kor 1:25)Isten olyan emberekben fog dolgozni, akik a társadalomban alacsony rangban vannak, akik nem lettek...

  Az üzenet hírnőkeinek bátorítása

  "Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem...

  Eloszlatja a sötétséget

  "Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége...

  A Szentlélek együtt utazik a missziónárusokkal

  "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak,...

  A könyvek áltai is munkálkodik

  "És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!" (Ésa 6:8)Imádkozzatok és...

  A kiadói szolgálat igazgatása

  "És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez." (Ésa 60:3)Kiadóhivatalaink azért épültek, hogy az Úr munkáját végezzék, mennyei világosságot küldjenek a világ minden részébe és drága lelkeket...

  A házról házra járó hívő által a Lélek maradandó benyomást gyakorol

  "Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!" (Ésa 52:7)Az alázatos, forró imádságok jobban előmozdítanák...

  Házról házra megy az evanghélium munkásaival

  "Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket...

  A Lélek készen áll arra, hogy segítse a tanárokat

  "És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat őelőtte a földig." (2Kir 2:15)A...

  A diákok közt is munkálkodik

  "De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő tibennetek lakozó...

  A lélek segít, hogy mennyei jellemet fejlesszünk ki

  "Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is,...

  Az ifjú erőt kap a győzelemhez

  "Örvendezz ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért...

  … Isten családjának legfiatalabb tagjait is

  "És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem...

  A Lélek szívesen együttműködik a gyermekekkel

  "És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjök állítja vala azt, és monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be...

  Nagyon közel a gyermekekhez

  "Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a...

  A család megszentelődésének irányítása.

  "Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld 22:6)Kérem a szülőket, hogy készítsék fel önmagukat és gyermekeiket is arra, hogy...

  Válasz az isteni segítséget kérő imáinkra

  "És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor...

  A Lélek ott áll a kisgyermekeiket vezető anyák mellett

  "Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve!" (1Sám 1:27-28)A keresztény anyáknak...

  … Az aggódó szülőket is

  "Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét és engedelmesség lelkével támogass engem....

  A legsötétebb óra

  "És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék...

  Isten a bűneink ellenére szeret minket

  "Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus." (1Jn 2:1)Akik összeköttetésben vannak Istennel, azok a Szentlélek...

  A kétségbeesés pillanataiban

  "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7:7-8)Jöjj, keress és találsz....

  Isten a mi pajzsunk és erősségünk

  "És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." (Zsolt 50:15)Ne veszítsük el békességünket akkor sem, ha nem tudjuk próbáink miértjét! Bármilyen igazságtalanul bánnak...

  A próbák idején

  "Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt." (Zsid 4:15)Krisztus beköltözik azok szívébe, akik hit által elfogadják Őt....

  Mindig velünk van

  "Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok." (Jn 14:18)Krisztus szerette volna, ha tanítványai megértik azt, hogy nem hagyja őket árvákul. "Nem hagylak titeket árvákul - ígérte -; eljövök tihozzátok. Még...

  A sziklára építs!

  „Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát.”(Mt 7:24)Amint itt állsz ma, és látod jellemed fogyatékosságait...

  Szilárd alapot vetve

  „Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygésravaszságához való csalárdság által.” (Ef 4:14)Az...

  Válasszuk el az igazat a kitalált mesétől!

  „Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; és az igazságtól elfordítják az ő fülöket,...

  Az igazság és a tévedés megkülönböztetésének képessége

  „Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” (2Kor 11:13-14)Az igazság...

  A hamis tanítások leleplezésének képessége

  „Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől; kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.”(Júd 3)Júdás...

  Legyünk készek bizonyságot tenni a reménységünkről!

  „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pt 3:15)Erre kellene rájönnünk,...

  Egy tiszta hang a hangok között

  „És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.” (Ésa 30:21)A megtévesztő tanok zűrzavarában Isten Lelke lesz azok vezetője és...

  Ne bízz emberi benyomásokban!

  „A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.” (Zsolt 119:15-16)Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet,...

  Ne vezessenek érzelmeid!

  „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”(Zsolt 119:105)A megszentelődés nem egy boldog repülés érzete, nem egy pillanat, hanem egy egész élet munkája. Ha bárki azt állítja,...

  Ne támaszkodjunk saját képzelőerőnkre!

  „És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában.”(1Kor 2:4)Láttam, hogy tapasztalatunk minden újabb fázisát veszély kíséri az egyházban,...

  A lélek nem ad világosságot az igétől függetlenül

  „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Mt 24:24)Most, a tévhitek korszakában mindenkinek - aki...

  A lélek végigkalauzol az írott bizonyságtételeken

  „A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok.” (Ésa 8:20)A Szentlélek mindig az írott Igéhez vezet el és felhívja figyelmünket az igazságosság magas erkölcsi...

  Az ige megszentel

  "Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.” (Jn 17:17)Jézus kérésének lényege az volt, hogy akik hisznek benne, azokat Isten őrizze meg a világ gonoszságától és szentelje...

  Öröm az igében

  „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene.” (Jer 15:16)Állandóan szükségünk van a...

  Elmélkedjünk isten igéje felett!

  „Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!” (Zsolt 119:97)Az embernek nem a homályos emberi hagyományokra és szokásokra van szüksége ahhoz, hogy érthetővé tegye a Szentírást....

  Higgy a lélek vezetésében!

  „Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde neme világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét; hanem Istennek titkon...

  Bízzunk a lélek megvilágosító erejében!

  „Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.” (Zsolt 119:34)A kijelentés minden területén elszórtan találhatók a mennyei igazság, béke és öröm forrásai. Minden kereső ember számára...

  Imádkozó lelkülettel

  Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.” (Zsolt 119:18)A Szentírásnak sok olyan része, amelyet művelt emberek titokzatosnak mondanak, vagy lényegtelennek tartva figyelemre se méltatnak,...

  Üres edényekkel

  „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.” (2Kor 4:7)Feltehetjük a kérdést, hogy milyen edényeket használ a Lélek? Mit...

  Legyünk taníthatóak!

  „Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek!...

  Alázatos szívvel

  „Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok...

  Ássunk mélyebbre a bányában!

  „Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.” (ApCsel 17:11)Helyénvaló és helyes, ha olvasod a...

  Megismerni az ismeretlent

  „Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely őbenne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” (1Kor 2:11)A...

  Az igazság kutatása

  „Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.” (Jn5:39)Krisztus emberi testben jött el, hogy Isten törvénye szerint...

  Kincskeresés

  „Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett valóörömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet.” (Mt...

  A lelki éleslátás kifejlesztése

  „Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnekmeg.” (1Kor 2:14)A kinyilatkoztatás mezején az igazság drágakövei szétszórva hevernek; ámde...

  Lábainknak szövétneke

  „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.” (Zsolt 119:130)Előfordul, hogy eszes, művelt emberek nem értik a Szentírás egy-egy részét, ugyanakkor tanulatlan emberek, kiknek gondolkodása gyöngének és...

  Ahogyan a lélek vezet

  „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.” (Jn 10:27)Jézus elvárja mindenkitől, aki az ő katonájának vallja magát, hogy neki szolgáljanak. Elvárja, hogy...

  A lélek segítségével érthetjük meg az igazságot

  „Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” (1Kor 2:10)Napjainkban még nagy munka vár ránk, és még félig...

  A lélek megvilágosít

  „És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között.” (Ef 1:18)Pál apostol így könyörög...

  Krisztushoz hasonlóvá válni

  „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.”...

  Ráhagyatkozás

  „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” (Fil 3:12)A keresztényi életben az...

  Alázatosság

  „És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt...

  Szentség

  „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.” (Zsid 12:14)Isten öröktől fogva a szentségre hívta el az embert. „Mert ez az...

  Istenfélelem

  „És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.” (1Móz 5:24)Az istenfélelem a keresztényi jellem gyümölcse. Ha kapcsolatban vagyunk a Szőlőtővel, akkor a Lélek gyümölcseit fogjuk teremni....

  Bizodalom

  „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.” (Zsid 10:35)János mondja: „És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint,...

  Engedelmesség

  „Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.” (1Pt...

  Külső kellem

  „Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.” (Péld 31:21-22)Finomítsátok, finomítsátok, finomítsátok ízléseteket! Szülők, akik megismertétek...

  Tisztaság

  „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Mt 5:8)Amikor az ember megüresítette önmagát, minden hamis istent kiűzött lelkéből, az űrt betölti Krisztus Lelkének befolyása. Az ilyen embernek...

  Bőkezűség

  „Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes...

  Nagylelkűség

  „Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.” (2Kor 8:2)Csak akkor győzhetjük le az önzést, és sajátíthatjuk el Krisztus...

  Testvéri szeretet

  „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róm 12:10)Amikor a Szentlélek az ember értelmét birtokába veszi, minden jelentéktelen panaszt és vádat félretesz testvérével szemben. Az igazság...

  Egység

  „És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: Én ő bennök, és te énbennem; hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy...

  Összhang

  „De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is...

  Harmónia

  „Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is.” (Ef 4:3-4)Isten szándéka az, hogy a Szentlélek...

  Hálaadás

  „Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.” (1Thess 5:18)Szükségtelen olyan dolgokért aggódni, vagy olyanon törni a fejünket, melyeken úgysem tudunk változtatni. Az Úr...

  Megelégedettség

  „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.” (Fil 4:11)Istennek hűséges követői meg sem kísérlik azt, amiről Krisztus azt mondta, hogy...

  Jótékonyság

  „Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é,...

  Kedvesség

  „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.” (Péld 31:26)Az Úr segíteni fog mindannyiunknak azon a területen, ahol leginkább szükségünk van segítségre: az „én” legyőzésében és...

  Önuralom

  „De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen...

  Mértékletesség

  „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.” (1Kor 10:31) Isten minden embertől elvárja, hogy adja át testét neki élő áldozatul, nem pedig halott, vagy...

  Szelídség

  „Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben.” (Ef 4:2)Meghívlak, hogy nézz fel a Golgota férfiára! Nézz fel rá, kinek feje a töviskoronát hordta, aki elviselte a kereszt szégyenét,...

  Hit

  „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsid 11:1)Ha Krisztushoz jövünk, hinnünk kell Őbenne. Be kell Őt vinnünk mindennapi életünkbe; akkor békénk...

  Jóság

  „De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” (Mt...

  Szívesség

  „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5:22-23)Ha Krisztus bennünk lakozik, akkor otthon is ugyanolyan keresztények leszünk,...

  Béketűrés

  „Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hoszszútűrést.” (Kol 3:12)Üdvösségünk királya rang, cím, tekintély helyett szolgai formát vett fel annak érdekében,...

  Békesség

  „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket...

  Öröm

  „Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet.” (Zsolt 9:2-3)Több hitre van szükségünk! Kezdjünk el hinni üdvösségünkben! Járuljunk hittel és...

  Szeretet

  „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.” (1Jn 3:1)János ezt mondja: „Lássátok...

  Első gyümölcs: a bűnbánat

  „Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki...

  Szent illat

  „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától...

  Folyamatos növekedés

  „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld 4:18)Jézus végtelen áron tette lehetővé az embernek azt, hogy...

  Megszentelt, de nem bűntelen

  „Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1:30-31)Itt...

  Megszabadulni a bűn átkától

  „Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.” (Róm 6:22)Az Úr azt szeretné, ha népének...

  Együttműködés a lélekkel

  „Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket.” (Fil...

  Átváltozni az ő képmására

  „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” (2Kor 3:18)Bűnnel terhelt, küszködő lelkek! Jézus - megdicsőült testben -...

  Benne megnyugodva

  „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” (Mt 11:29)Amikor alázatos és szelíd szívvel...

  Beteljesedve őbenne

  „És ti Őbenne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” (Kol 2:10)Nem léphetsz be a mennybe, ha bármi fogyatékosság vagy hiba van jellemedben. A mennyre most, ebben a...

  Őt szemlélve

  „Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!” (Ésa 45:22 - új prot. ford.)A törvény követelményeinek betöltése érdekében, hitben meg kell ragadnunk...

  Benne maradni

  „Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.” (Jn 15:4)Szükségünk van arra, hogy az...

  Krisztus értelme van bennünk

  „Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.” (1Kor 2:16)Amikor az embert meggyőzi az igazság, akkor elkezdődik benne a jellem átalakulása. Tudása...

  Krisztusi jellem

  „Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol 3:3)Jézus a tökéletes minta. Ahelyett, hogy énünknek kedveznénk és saját utunkat járnánk, törekedjünk arra,...

  A kitakarított ház

  „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” (Zsolt 51:12)„Tiszta szívet teremts bennem.” Ez a keresztényi jellem legalapvetőbb kiindulópontja; mert a szívből erednek az...

  A megtört büszkeség

  „Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” (Róm...

  a legyőzött indulat

  „Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.” (Jak 3:13)Krisztus iskolájában a szelídség a Lélek egyik megnevezett gyümölcse. Ezt a Szentlélek...

  Megváltozott ízlés

  „Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt.” (Ef 4:22)János mondja: „És a világosság - Krisztus - a sötétségben fénylik”...

  Megváltozott gondolatok

  „Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami...

  A megfeszített én

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és...

  Elménk megújulása

  „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12:2)Az ember része lelkének...

  Megszentelt ajkak

  „És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.” (Ésa 6:7) Az Úr mennyei ajándékai által bőségesen biztosított mindent népe számára. A...

  A megváltozott szív

  „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy...

  Az isteni képmás helyreállítása

  „Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Ef 4:23-24)Amikor Isten eltervezte, hogy az isteni képmást helyreállítja...

  A lélek erőssége

  „Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.” (Róm 8:12-13)A Szentlélek...

  A száraz csontok újjáélednek

  „És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.” (Ez...

  Agyag a fazekas kezében

  „És elromla az edény, amelyet ő készít vala, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És...

  Isteni természet részesei

  „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” (2Pt 1:4)Az egészséges...

  A lélek temploma

  „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent...

  Üdvösségre kiválasztva

  „Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által.” (Ef 1:4)Hinnünk kell, hogy Isten üdvösségre választott ki bennünket, a...

  Újjászületés

  „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Jn 3:3) „Jöjjön el a te országod; legyen meg a...

  A lélek még mindig vár

  „Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn 14:26)A Szentlélek még...

  A lélek türelmesen vár

  „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.” (Jel 3:20)Mindannyiunknak - idősnek...

  Most van itt a bűnbánat ideje

  „Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé...

  Ne szólj a lélek ellen!

  „Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.” (Mt 12:31)Röviddel ezelőtt történt, hogy Jézus másodszor művelt olyan...

  A szentlélek elleni bűn

  „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1 János 3:1)Azoknak címzem e sorokat, akiknek volt világosságuk, akiknek voltak előjogaik, akiket figyelmeztettek, akiknek könyörögtek, s...

  A lélek eltávozhat

  „Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?” (Zsid 10:29)Akik elutasítják...

  A lelket meg lehet szomorítani

  „És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.” (Ef 4:30)Szeretném minden testvér és testvérnő emlékezetébe vésni, hogy a Szentlélek megszomorítása komoly...

  A lélek megvilágosít

  „Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja,...

  A lélek szól hozzánk

  „Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot.” (Jn 15:26)Az Úr nagy kegyelméből...

  A lélek meglátogat minket

  „Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével.” (Ef 1:13)Isten Lelkének erőteljes behatása folytán feltárult előttem az Ő...

  A lélek közöttünk van

  „Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.” (1Jn 4:13)Bár Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy emberek, akik törvényszegéseik és bűneik...

  A lélek segít abban, hogy isten gyermekeivé legyünk

  „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róm 8:14)Úgy jelent meg Krisztus az emberek között, mint Isten követe. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van, erőteljes kifejezésekkel jellemezte önmagát,...

  A lélek közbenjár értünk

  „Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” (Róm 8:27)Csupán egyetlen módon járulhatunk Istenhez. Imáink egyetlen név által juthatnak el hozzá:...

  A lélek a mi segítségünk

  „Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8:26)A...

  A kegyelem esője

  „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.” (Zak 10:1)Keleten a korai eső vetésnek idején esik....

  Akitől az új élet származik

  „Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (Jn 3:5)Ahhoz, hogy Isten elfogadhassa szolgálatunkat, „újjá kell születnünk”....

  Tüzes nyelvek

  „És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.” (ApCsel 2:3-4)Ha...

  Az égő tűz

  „Azért azt mondom: Nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok; de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de...

  A királyság „új bora”

  „És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe...

  Életadó erő

  „Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hívőkké lettetek?...

  Az élő vízből másoknak

  „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz...

  A szívünkben lévő kovász

  „És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.” (Lk 13:20-21)Ez a példázat az evangélium...

  A ki nem fogyó olaj

  „És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? És szóla nékem,...

  Olaj az edényeidben

  „Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.” (Mt 25:3-4)Sokan szívesen fogadják az igazságot, de képtelenek magukévá...

  Láthatatlan, akár a szél

  „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (Jn 3:8)A szél hallható a fák...

  A mennyei galamb

  „És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék őrajta.” (Jn 1:32)Minden dologban Krisztus a mi példaképünk. Atyjához intézett imájára válaszképpen megnyílt...

  Krisztus képviselője

  „De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (Jn...

  A bizonyságtevő lélek

  „Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8:16) Ha a Lélek bizonyságot tesz lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, mi lesz...

  A lélek természete: titok

  „Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn...

  A vigasztaló

  „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” (Jn 16:13)Hogyan...

  A lélek ígérete

  „És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” (Jn 14:16)Amikor Jézus megígérte tanítványainak a Szentlelket, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt...