Ellen White

  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Olyan tűrelmesek egymással, mint amilyen Isten velünk!

  „Mindenestől megmutattam nektek, hogy ilymódon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni…” (Ap. csel. 20:35)
 
„Az az Úr kívánsága, hogy követői körültekintően bánjanak egymással. Emeljék fel, állítsák talpra és gyógyítsák...

  Az újjászületés csodája

  „Felelt Jézus és mondta: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát… A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem...

  Egy feltétel

  „Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek.” (Mt. 7:7)
 
„Semmilyen más feltételhez nem köti Isten ezeket az ígéreteket, minthogy az ő kegyelmét éhezzétek, tanácsát kérjétek...

  A bűnbocsánat ajándéka

  „Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt…...

  Egy napra valót

  „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől… elég minden napnak a maga baja.” (Mt. 6:34)
 
„Ha az elvégzendő munkánk megoldását magunk vesszük a kezünkbe és saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert...

  A keserű pohár

  „Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” (Rm. 8:17)
 
„Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek...

  Az ima csodája

  „Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.” (Zsolt. 116:1)
 
„Ha olyan befolyások környékeznek bennünket, amelyek el akarnak távolítani Istentől, akkor segítségért és erőért kell könyörögnünk fáradhatatlanul. Ha ezt nem...

  Vendégszeretet

  „Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.” (I. Pt. 4:9)
 
„Nem tekintjük a vendégszeretet gyakorlását kiváltságnak és áldásnak. Nem vagyunk eléggé szívélyesek és túl kevés hajlandóságot mutatunk arra, hogy szégyenkezés avagy...

  Alázattal segíts!

  „Azért, miképpen mindenben bővölködtök, a hitben, a beszédben, az ismeretben és minden buzgóságban… úgy e jótéteményben is bővölködjetek.” (II. Kor. 8:7)
 
„Mikor a szegényeknek, a lenézetteknek, és az elhagyatottaknak...

  Adakozó lelkület

  „Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért parancsolom én néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfi ának a te földeden.” (V. Móz....

  A kegyelem munkálkodása

  „Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, ha az elepedt lelkűt megelégíted, akkor feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Akkor vezérel téged az Úr szüntelen,...

  Irgalmas szem

  „Az irgalmas szemű ember megáldatik…” (Péld. 22:9)
 
„A világ szeretetre vágyik. Rászorul Isten népének imáira és segítségére. Arra van szüksége, hogy Krisztus követőinek életéből felismerhesse Krisztust. Isten népének pedig...

  Akinek nincsenek öregei, áron is vegyen magának!

  „Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden...

  Alázatosság által győzni

  „Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben.” (II....

  Hitben kell előre lépni

  „Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek… Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret ad...

  A Lélek működésének törvényszerűségei

  „Hogy járjatok méltón az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében.” (Kol. 1:10)
 
„Sokan csak igen keveset haladnak előre a lelki életben, mivel sokkal...

  A kesergő-bízó

  „Erős ércbástyává teszlek téged e nép ellen, viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok. Megszabadítlak téged a gonoszok kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából.” (Jer....

  „Sok népem van ebben a városban”

  „Mondta pedig az Úr éjszaka, látás által Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem...

  Hűséges munkás

  „Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét.” (II. Tim. 1:7)
 
„Amikor Isten utat nyit egy feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről, akkor...

  A szelídlelküség a szolgálatban

  „Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” (I. Pt. 5:5)
 
„Ritkán...

  A tanács szerepe

  „Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.” (Péld. 3:7)
 
„Még a legjobb emberek is, mihelyt magukra hagyatnak, elveszítik helyes ítélőképességüket…...

  Az egyház szerepe

  „Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindnyájatoknak, hogy senki ne bölcselkedjék feljebb, mint ahogy bölcselkedni kell, hanem józanon bölcselkedjék…” (Rm. 12:3)
 
„Isten egyházát tette a világosság közvetítőjévé e...

  Az angyalok szolgálata

  „Avagy nem szolgáló lelkek-e mindazok, elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsid. 1:14)
 
„Miként az apostolok idejében, úgy napjainkban is angyalok vonulnak végig a földön, bejárnak...

  Isten drágakövei

  „Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaid ölben hozatnak.” (Ésa. 60:3–4) „Isten sok...

  Egyetlen egyért is

  „Én vagyok a jó pásztor. Ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.” (Jn. 10:14)
 
„Az isteni pásztor ismeri nyája minden egyes tagját, az egész világon… Az Üdvözítő...

  Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst

  „Jézus pedig mondta néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!” (Jn. 8:11)
 
„Jézus lénye az igazság teljességében nyilatkozik meg. Nem helyeselte az asszony bűnét, és nem...

  A „mit szól az Íge?” legyen a pedöntő

  „Te pedig azokat szóljad, amelyek az egészséges tudományhoz illenek… Ezeket szóljad, ints és feddj teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen.” (Tit. 2:1, 15)
 
„Ápoljuk az Isten szava iránti...

  A szeretet uralkodjon közöttünk!

  „Új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni...

  A vitatkozás szelleme a gonosztól van

  „A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes.” (II. Tim. 2:23–24)
...

  Testvérek közti viselkedés

  „A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent,...

  Isten szava mindörökre megáll!

  „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” (Mt. 5:18) „A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és...

  Vértezd fel magadat a Biblia tanításaival

  „Azért ha valaki hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Ömlött az eső és eljött az árvíz,...

  Ima nélkül nem vagyunk biztonságban

  „Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre… Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy...

  Akarj cselekedni!

  „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, hogy vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok?” (Jn. 7:17)
 
„Az Istennel szembeni bizalmatlanság, ami a valóságban ellenségeskedés vele...

  Isten védelme a gonosz angyalokkal szemben

  „Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzzsal.” (Zsolt. 5:13)
 
„Sátánnak és seregének hatalma és rosszakarata jogos félelemre adhatna okot, ha nem találnánk védelmet és...

  Isten nem cselekszik gonoszságot!

  „Isten bizonyára nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot… Bizony, az Istenhez így illik szólni: …Amit át nem látok, arra te taníts meg engem.” (Jób 34:12,...

  Ne nyomjon le a bűnnek terhe!

  „Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái… mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók.” (II. Kor. 6:4, 10)
 
„Legyen a...

  Ne kételkedjünk Isten szeretetében!

  „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.” (Rm. 12:18)
 
„Az a titokzatos gondviselés, amely megengedi, hogy az igazak szenvedjenek a gonoszok kezétől, sok gyenge hitű embert elbizonytalanít....

  Ne csüggedj!

  „Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván.” (Zsid. 12:3)
 
„Amikor Ésaiás megjövendölte a Messiás születését, a Megváltót...

  Bűneink következménye

  „Az Úrnak szeme előtt van mindenkinek az útja, és minden ösvényét ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.” (Péld. 5:21–22)
...

  Az elvakultság veszélye

  „Amikor közeledett és látta a várost, sírt azon, mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik a te békességedre valók! De most elrejtettek a...

  A fegyelmezés fontossága

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.” (II. Tim. 2:3) „Sok háborúságon át kell nékünk az Isten országába bemennünk.” (Ap. csel. 14:22)
 
„Mindazok, akik...

  Jobb, ha az irgalmasságban tévedünk, mint a túlságos szigorban…

  „Ő jóltevő a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk. 6:35–36)
 
„A Megváltó által felállított szabály – »amint akarjátok, hogy az emberek...

  Ne akadályozzuk a fejlődést

  „Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.” (Zsolt. 103:8–9) „Mert nem örökké perlek, és nem mindenkor...

  Nyújtsunk bizalmat és tiszteletet gyermekeink felé

  „Ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (II. Tim. 4:2)
 
„Nagyon jólesik a fiataloknak és a gyerekeknek, ha bíznak bennük. Sok gyereknek még a kicsiknek is erősen fejlett önérzetük...

  Az akaratot fejleszteni kell

  „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik, sem távozik el attól.” (Péld. 22:6)
 
„Nem Isten akarata az, hogy egy ember értelme felett bárki is uralkodjék....

  Az önuralomra nevelés fontossága

  „Ti is atyák ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.” (Ef. 6:4)
 
„A fegyelmezésnek az a célja, hogy a gyermekeket önuralomra tanítsuk… Egész bánásmódunkkal...

  Pályaválasztás

  „Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef. 2:10)
 
„Adjátok meg minden gyermeknek a legjobb felkészítést...

  Beszéljünk Krisztus szenvedéséről!

  „Minden szenvedésüket ő is szenvedte, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, felvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban.” (Ésa. 63:9)
 
„Millió és millió ember él a földön,...

  Helyes ruházkodás

  „…Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mimódon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” (Mt. 6:28–29)
 
„Egyetlen...

  Az igazi kedvesség

  „Atyafi úi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Rm. 12:10)
 
„Az udvariasság értékét általában kevésre becsülik. Pedig nagyon sok ember, aki a szívében igazán barátságos, nem...

  Az Isten békessége

  „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn. 14:27)
 
„Tekintsünk úgy az...

  Mindenkinek megbízása van

  „Hallottam az Úr szavát, amint ezt mondta: Kit küldjek el? Ki megy el nékünk? Én pedig mondtam: Ímhol vagyok én, küldj el engem!” (Ésa. 6:8)
 
„Az etióp férfi  az...

  Mindig lesznek nehézségek

  „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket… Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem...

  Tarsd be az adott szavad!

  „Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert Isten nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, beteljesítsd! Jobb, hogy ne fogadj, hogysem mint fogadj, és ne teljesítsd.” (Préd. 5:4–5)
...

  Ne keressük az értelmetlen ellenségeskedést!

  „Beszólítván őket, megparancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében… Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal...

  Használd ki a lehetőséget!

  „Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva! Ti meg hasonlóak az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget,...

  Könyörögjünk a Szentlélekért

  „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fi aitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk. 11:13)
 
„Az idők...

  A felház szükségessége

  „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (Ap. csel....

  A gyülekezet mint mentsvár

  „…Tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.” (I. Tim. 3:15)
 
„Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa,...

  Nincs középút!

  „Senki sem szolgálhat két úrnak.” (Mt. 6:24)
 
„Krisztus nem azt mondja, hogy az embernek, nem szabad két urat szolgálnia, hanem azt, hogy az ember nem szolgálhat egyszerre két úrnak…...

  Tegyünk jót másokkal!

  „A mással jól tevő ember megkövéredik (meggazdagodik) és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld. 11:25)
 
„Őszintén adakozzunk a szenvedők iránti szeretettől és részvéttől késztetve, ne pedig azért, hogy...

  Ne tudja a te balkezed, mit cselekszik a te jobb kezed.

  „Vigyázzatok, hogy ne osztogassátok alamizsnátokat az emberek előtt, hogy lássanak titeket.” (Mt. 6:1)
 
„Krisztus korában a farizeusok állandóan az ég kegyének elnyerésére törekedtek, hogy ezáltal biztosítsák maguknak az emberek...

  Miben áll a tökéletesség?

  „Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)
 
„Az »azért« szócska az előzményekre utal. Jézus előzőleg Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárta fel hallgatói előtt, és...

  Jobb neked

  „Ha pedig a te jobb szemed botránkoztat meg téged, (visz bűnre, elesésbe) vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid...

  Ne kárhoztass!

  „Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Avagy miért is veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé… Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk!” (Rm....

  A parancsolat lelke

  „Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.” (Jak. 2:10)
 
„Nem az engedetlenség nagysága hozza létre a bűnt, mert az Isten...

  Önmagunkban nincs világosságunk

  „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt. 5:14)
 
„Amint a kelő Nap megkezdi a maga pályáját, hogy az éjszaka árnyait tovaűzve új életre ébressze a világot, úgy kell Krisztus követőinek...

  Isten hírnökeit mindenkor megvetették és üldözték

  „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket… én érettem.” (Mt. 5:11)
 
„Az Üdvözítő így szólt: »A te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám« (Zsolt. 69:10). Senkit sem rágalmaztak még olyan kegyetlenül a földön,...

  Mert ő megsebez, de be is kötöz.

  „Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi  vigasztalásunk is a Krisztus által.” (II. Kor. 1:5)
 
„Az a súlyos csapás, mely látszólag tönkreteszi a boldogságunkat,...

  Utolsókból leszenk elsők!

  „Eljőnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről és Isten országában letelepednek. Ímé vannak utolsók, akik az elsők lesznek, és vannak elsők, akik az utolsók lesznek.” (Lk. 13:29–30)
 
„Vannak a...

  Az én országom nem e világból való.

  „Felelt Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az...

  Ne oltsd el a pislákoló mécsest!

  „Jézus mondta nékik: Ha valaki befogadja e kis gyermeket az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, az azt fogadja be, aki engem elküldött… János pedig mondta...

  Tanuljátok meg tőlem

  „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt. 11:29/b–30)
 
„»Tanuljátok...

  Jöjjetek énhozzám

  „Vegyétek fel magatokra az én igámat!” (Mt. 11:29)
 
„»Vegyétek fel magatokra az én igámat« – mondja Jézus. Az iga a szolgálat szerszáma. Az ökröket igába fogják, ami biztosítja a...

  A legközelebbiek sem…

  „Sokaság ült körülötte, amikor ezt mondták néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott kinn keresnek téged. Ő pedig felelt nékik, mondván: Ki az én anyám, avagy...

  Tagadd meg az éned!

  „Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekeztek érvényesíteni és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége (célja) Krisztus, minden hívőnek igazságára (megigazulására).” (Rm. 10:3–4)
 
„Jézus rámutatott...

  A hit által tevékenykedő szeretet, amely megtisztítja a lelket, nem egyesülhetett a farizeusok vallásával…

  „Senki sem vet új posztóból való foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe,...

  Én Uram, és én Istenem!

  „Azután mondta Jézus Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet. Hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen,...

  Asszony, mit sírsz?

  „Mária kint állt a sírnál sírva. Amíg siránkozott, behajolt a sírba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni ott, ahol Jézus teste feküdt, az egyiket fejtől, a másikat lábtól. És...

  Elvégeztetett

  „Hallottam nagy szózatot a mennyben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erő, a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma.” (Jel. 12:10)
 
„Abban a...

  Nem szállt le a keresztről!

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus,  amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és...

  Jézus elhagyatottsága

  „A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem, vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam.” (Zsolt. 69:21)
 
„Őreá, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte Isten minden bűnünket. A bűnösökhöz számították,...

  Vigyázzatok és imádkozzatok

  „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.” (Mk. 14:38)
 
„Péter őszinte volt, amikor az Urat feltétlen hűségéről biztosította, de nem...

  Még a bűn árnyéka sem

  „Hátamat odaadtam a verőknek és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpdösés előtt… Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány,...

  Egyesítsd gyengeségedet Krisztus erejével!

  „Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha énbennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő,...

  A Vigasztaló ígérete

  „Kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri...

  Jézus meg akar tisztítani!

  „Mondta néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felelt néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs énhozzám… Mondta néki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra...

  Legyél áldozatkész!

  „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (Jn. 12:24)
 
„Az a gabonamag, amely megtartja az...

  Olvadjon fel a szíved!

  „Jézus pedig mondta: Hagyjatok békét e kisgyermekeknek, ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert az ilyeneké a mennyek országa.” (Mt. 19:14)
 
„Ma is így van. A gyermekek sokkal fogékonyabbak...

  A Szentlélek védelem a gonosz ellen

  „A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábatok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.” (Rm. 16:20)
 
„Krisztus követői legyőzött ellenségnek tekinthetik Sátánt.  Az Üdvözítő...

  Hírdesd az Igét!

  Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róm. 8:19
 
Az anarchia szelleme hatja át a nemzeteket mindenestül, és a zendülések, amelyek időről időre rettegést váltanak ki...

  Higgy teljes meggyőződéssel!

  „Jézus pedig mondta nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, hogyha csak akkora hitetek is volna, mint a mustármag, akkor ha azt mondanátok ennek a hegynek: menj...

  A hit kapcsol össze a mennyel

  „Jézus pedig mondta néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atyja pedig azonnal kiáltva, könnyhullatással mondta: Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!” (Mk. 9:23–24)
 
„»Ha...

  Krisztus az alap!

  „Akik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.” (Ef. 2:20)
 
„Ahelyett, hogy valamelyiküket vezetőül nevezte volna ki, Krisztus így szólt a anítványokhoz: »Ti pedig...

  Mit jelent számodra Jézus?

  (Így szólt Jézus tanítványaihoz:) Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter felelvén, mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Mt. 16:15–16)
 
„Az igazság, amelyet Péter így megvallott,...

  A szív átalakulása a legnagyobb csoda

  „Hozzá menvén a farizeusok és a sadduceusok, hogy kísértsék őt, kérték tőle, hogy mutasson nékik mennyei jelet.” (Mt. 16:1)
 
„Napjainkban is sokan kiáltanak fel így, amikor feltárul Isten igazsága:...

  Valld meg Istent!

  „Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek őróla az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt...

  Isten lecsendesíti a vihart

  „Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. Fölkeltették őt és mondták néki: Mester,...

  A szeretetből végzett szolgálat

  „Ha megtartóztatod lábadat szombaton, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, ha megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem...

  Akarom tisztulj meg!

  „És történt, hogy amikor az egyik városban járt, volt ott egy poklossággal teljes ember. Ez amikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Jézus...

  Az Úr lelke csendes

  „Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán....

  Egyetlen lélek sem marad figyelmen kívül…

  „Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt. Ez az ember felkiáltott: Ah, mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy...

  Az áldást a hit előlegezi!

  „Mondta azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Felelt néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal! Mondta néki Jézus: Menj el, a...

  Járj elől jó példával!

  „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik...

  Krisztus által szabad az út az Atyához!

  „Leszállt őreá a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lett a mennyből, amely ezt mondta: Te vagy amaz én szeretett Fiam, tebenned gyönyörködöm!” (Lk. 3:22)
 
„Ezek a...

  Kívánjátok az Úrat!

  „Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen.” (Zsolt. 105:4)
 
„Ha Mária és József buzgóbban és bensőségesebben érintkezett volna Istennel ima által, akkor nem történhetett...

  Isten megbocsájt!

  „Őt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.” (Ap. csel. 5:31)
 
„A Krisztus érdemébe és hatalmába vetett hit által ébred ellenségeskedés...

  Legyen tiszt a beszéded!

  „Legyen a ti beszédetek: Igen, igen, nem, nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van.” (Mt. 5:37)
 
„Irtózattal gondolunk az emberevőre… De vajon nem rettenetesebb-e a barbár...

  Fejleszd az elmédet!

  „És békés lesz a te időd, gazdag a boldogságban, a bölcsességben és a tudományban. Az Úr félelme lesz kincsed.” (Ésa. 33:6)
 
„Az igazi nevelés nem becsüli le a tudományos...

  Legyél szorgalmas!

  „Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen, és mindig barázdálja és boronálja-e a földjét? Nemde, mikor elegyengette a színét, akkor hint fekete köményt, és szór illatos köményt és vet...

  Törekedj gyakorlati életet élni!

  „Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy… a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok…” (I. Thessz. 4:11)
 
„Tekintsük szabálynak, hogy a hasznos munka a legjobb testgyakorlás az ifjúság számára… Meg kell tanítanunk az ifjúságot arra,...

  Őrízkedj a tétlenségtől!

  „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Rm. 12:2)
 
„Kevés rossztól kell jobban...

  Isten mozgásra teremtette az embert!

  „Mindennek rendelt ideje van…” (Préd. 3:1)
 
„Az Úr az egész testet mozgásra teremtette, ezért ha nem tartjuk egészségben testi erőnket tevékenységgel és testgyakorlással, akkor szellemi képességeinket sem tudjuk sokáig...

  Gyakorolj önuralmat!

  „Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben önuralmat gyakorol.” (I. Kor. 9:25)
 
„Minden tanulónak meg kell értenie az egyszerű életmód és az emelkedett gondolkodás közötti kapcsolatot. Rajtunk múlik, hogy...

  Bizzál az Úrban!

  „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből… Egészség lesz ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak.” (Péld. 3:5, 8)
 
„A lélek hatását a testre, valamint a test hatását...

  Magasztald az Istent!

  „Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál.” (Zsolt. 139:14)
 
„Mivel az értelem és a lélek a test által nyilatkozik meg, a szellemi és lelki erő  nagymértékben függ a testi erőtől és tevékenységtől....

  Gyönyörködjél az Úrban!

  „Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált… Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.” (Zsolt. 119:162, 167)
 
„Ismerjük meg a Szentírás központi tárgyát:...

  Keresd az Úrat kitartással!

  „Ha a bölcsességért kiáltasz, ha felemeled a te szavadat az értelemért, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úrnak félelmét és Istennek...

  Általad is áradjon a szent olaj!

  „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége...

  Isten ismeri a szívünket

  „Ezékiás arccal a falnak fordulva, könyörgött az Úrnak: Ó, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és teljes szívvel, hogy ami jó teelőtted, azt műveltem! Sírt Ezékiás...

  Isten számon tartja minden erőfeszítésünket!

  „Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet…” (Jel. 2:19)
 
„Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és a megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt… A legapróbb feladat...

  A szolgálatkészség kedvessé tesz minket!

  „Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet…” (Jel. 2:19)
 
„Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és a megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt… A legapróbb feladat...

  Ne feledkezz a kiszolgáltatott emberekről!

  „A tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten, az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül egtartani magát e világtól.”...

  A fehér ruha, a szentek igazságos cselekedete…

  „Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Ezt mondta néki: Barátom, mimódon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Az...

  Cselekedj az Úr szerint!

  „Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.” (I. Jn. 2:3)
 
„Isten mindenkit a cselekedetei szerint ítél meg. A tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk....

  Dicsőítsétek az Úrat!

  „Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.” (Zsolt. 107:8)
 
„Éppolyan kötelességünk teljes szívből, őszintén dicsőíteni Istent, mint az, hogy imádkozzunk. Meg kell...

  Tedd meg amit az Úr kér tőled!

  „Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem művelitek azokat, amiket mondok?” (Lk. 6:46)
 
„Sokan nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fi úhoz hasonlóan (Mt....

  Legyél elégedett!

  „Mondta azért Jézus nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az ember élete.” (Lk. 12:15)
 
„Krisztus éppen tanított. Szokás szerint mások is köré...

  Őrizzétek meg magatokat!

  „Őrizzétek meg magatokat! Ha pedig a te atyádfi a vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki! Ha egy nap hétszer vétkezik ellened, hétszer tehozzád tér...

  Ne hátrálj meg!

  „Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretetnek köteleivel…” (Hós. 11:4)
 
„A példázatban adott »kényszeríts bejönni mindenkit« parancsot (Lk. 14:23) sokan tévesen értelmezik, mintha azt tanította volna Jézus ezzel, hogy erőszakkal...

  Fogadd el a meghívást!

  „Ő pedig mondta annak: Egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott… Mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni… Ezért mondom néktek, hogy senki ama meghívottak közül meg nem kóstolja az...

  Teremj gyümölcsöt!

  „Ezt a példázatot mondta el: Volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Ezt mondta a vincellérnek: Ímé három esztendeje...

  A kritizáló szellem kizár az Isten országából!

  „Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.” (I. Jn. 5:1)
 
„Az önigazultság nemcsak arra...

  Legyél együttérző!

  „Embernek fi a! Prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik: …A gyöngéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a megtöröttet nem kötözgettétek, az elűzöttet vissza nem hoztátok, és...

  Krisztus azért jött, hogy szabadítson!

  „Mert az Emberfi a azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik, vajon nem hagyja-é ott a kilencvenkilencet...

  Az Isten Igéje megmarad

  „A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (I. Jn. 2:17)
 
„A Biblia a legrégibb történelem, amellyel az emberiség rendelkezik. Frissen eredt...

  Legyél önzetlen, mint Krisztus!

  „Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek… Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint...

  A szenvedés teljességet eredményez!

  „Mert illendő volt…, hogy az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.” (Zsid. 2:10)
 
„Mindazok, akik ebben a világban hű szolgálatot teljesítenek Istennek vagy embertársaiknak, felkészülnek a szenvedések iskolájában....

  Keresd az Úr akaratát!

  „Vigyázz, hogy mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, ne hajolj attól se jobbra, se balra, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!… Vigyázz,...

  Maradandó javak

  „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Mk. 8:36–37)
 
„Olyan kérdés ez, amelyet...

  A Ige olvasása egyenlő az Istennel való járással!

  „Istennek teljes beszéde igen tiszta, pajzs az ahhoz folyamodóknak.” (Péld. 30:5)
 
„Minden embernek megvan az a kiváltsága, hogy hozzájusson a Bibliához, Isten Igéjéhez. Isten így szól: »Kiálts hozzám és...

  A szerény élet, jó tanácsadó

  „Gazdagságot ne adj nékem… hogy megelégedvén meg ne tagadjalak téged.” (Péld. 30:8–9)
 
„Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is kaptunk a lelkünket fenyegető veszedelmekről, a hatalom, a...

  Az alázatosság előnye

  „Mondta azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán pedig mondta Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.” (II. Sám. 12:13)
 
„Sokan zúgolódnak és igazságtalannak...

  Ne kisebbítsd a bűneidet!

  „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek,...

  Mindenre van erőm a Krisztusban

  „Mert nem az én ívemben bízom, a kardom sem védelmez meg engem. Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, gyűlölőinket te szégyeníted meg. Dicsérjük Istent minden nap! Mindörökké magasztaljuk a...

  A mindennapi hála

  „Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodadolgok után. Sőt lecsendesítettem és elnémítottam lelkemet. (Zsolt. 131:1–2)
 
„Dávidnak...

  Minden napnak elég a maga baja…

  „Így szól az Úr, Izráel Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám!” (Ésa. 45:11)
 
„Sokan vannak, akik nyugtalanokká válnak, ha nem...

  A személyes bosszú, nem Isten szerint való

  „Ha igaz fedd engem, jól van az, ha dorgál engem, mintha a fejem kenné.” (Zsolt. 141:5)
 
„Abigail burkoltan rámutatott arra, hogy mit kellene Dávidnak tennie. Az Úr harcait kell...

  Az Isten vezetésére állandóan szükség van.

  „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.” (Zsolt. 23:4)
 
„Dávid egyenes volt… éppen ezzel nyerte meg a nép tetszését. A...

  Az Úr a belsőt nézi

  „Az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (I. Sám....

  A munka áldása

  „A szorgalmas ember igyekezete csak gyarapodásra van…” (Péld. 21:5)
 
„Ma is oktatni kellene minden fiatalt a gyakorlati élet kötelességeire, mint egykor Izráel napjaiban. Mindenkinek valamilyen mesterséget kellene tanulnia, hogy...

  A Biblia teremtő szó

  „A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben… Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.” (Zsolt. 119:138, 140)
 
„A Bibliának...

  A tűzből kikapott üszög

  „Hogy… ezt ne kelljen mondanod: miképpen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket utálta az én elmém, amiképpen nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem...

  Isten csodái

  „Vedd ezt a füledbe… állj meg és gondold meg az Istennek csodáit!… Avagy a tökéletes tudás csodáit érted-e?” (Jób 37:13, 15)
 
„Minden teremtett dolog magán viseli az istenség pecsétjét....

  A Megváltó tűrelme

  „(A vétkezőnek) bocsássatok meg, és vigasztaljátok őt, hogy a felettébb való bánat valamiképpen fel ne eméssze az ilyet. Azért kérlek benneteket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet.” (II. Kor. 2:7–8)
 
„A...

  Krisztus előttünk jár

  „Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtelenségeinken, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy vétkezett volna.” (Zsid. 4:15)
 
„Krisztus egymagában átélte mindazokat a kísértéseket...

  Az egyetlen remény

  „A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek...

  Pál alázata

  „Mert nem noszogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Isten teljes akaratát… Senkinek az ezüstjét vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam, sőt ti magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és...

  Isten fiai

  „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és  dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt. 5:16)
 
„A világnak olyan emberekre van a legnagyobb...

  József példája

  „Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan,...

  Jézusban van a bölcsesség forrása

  „(Jézus Krisztusban) van az ismeret és a bölcsesség minden kincse elrejtve.” (Kol. 2:3)
 
„Nemcsak a szellemi, hanem a lelki erő is ott él minden szívben. Az igazság felismerése és...

  Isten nemessé teszi lelkünket

  „Térjetek vissza szófogadatlan fiak, és meggyógyítom elpártolásotokat…” (Jer. 3:22)
 
„Isten ártatlannak és szentnek teremtette ősszüleinket, mégsem zárta el előlük a gonosz cselekvésének lehetőségét. Úgy is megteremthette volna őket, hogy...

  Az igazi nevelés

  „Jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ezzel egyenlőek nem lehetnek.” (Péld. 8:11)
 
„A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ezért a nevelésben a legfőbb helyet kell biztosítanunk neki…...

  A győzelem biztos!

  „Ha nem az Úr az, aki velünk volt, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt a haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak volna minket a...

  Az aranyszabály

  „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a próféták.” (Mt. 7:12)
 
„Áldott eredményekben válnak láthatóvá az ilyen...

  A szeretet nem önző

  „A szeretet nem keresi a maga hasznát… A szeretet soha el nem fogy.” (I. Kor. 13:5, 8)
 
„Roppant hatalom a szeretet. A szeretet elvében szellemi és erkölcsi erő van…...

  Az igazi szeretet nyugodt és mély érzés!

  „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal!” (I. Jn. 3:18)
 
„Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg. Nyugodt és mély érzés. Túltekint a...

  Használjuk a jó befolyást!

  „Hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk… mind az üdvözülők, mind...

  Ne legyen széthúzás!

  „Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt… És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig tehozzád megyek....

  Dolgozz együtt Istennel!

  „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (I. Kor. 3:9) „Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban. Akiben ti is együtt építtetek...

  Szüntelen közeledjünk Istenhez és egymáshoz

  „Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn. 17:21)
 
„A különböző...

  Szeressétek egymást!

  „Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafi át is.” (I. Jn. 4:21)
 
„Nagyon híjával vagyunk a testvéri szeretetnek a gyülekezetben. Sokan,...

  Az Úr közbenjárói imája

  „Én megismertettem velük a te nevedet… Hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél…” (Jn. 17:26)
 
„Mindenki legyen résen, tanulmányozza és gyakorolja a János evangéliuma tizenhetedik fejezetében foglalt...

  Egyek legyetek!

  „Végezetre mindnyájan legyetek egyetértőek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt  ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást...

  Figyelj az Istenre!

  „Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között, és tanítsátok meg azokra a ti fi aitokat!”...

  Őrizd meg a szívedet!

  „Továbbá atyámfi ai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van...

  Örködj a lélek védőbástyái felett!

  „Megőriztem az Úrnak útjait, és nem távoztam el gonoszul az én Istenemtől. Mert minden ítélete előttem van, az ő rendeléseit nem hánytam el magamtól. Őrizkedtem az én vétkemtől.” (Zsolt....

  Isten hűsége megmarad

  „Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fi a, hogy megváltozzék. Mond-e valamit ő, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené? Ímé parancsolatot vettem, hogy...

  Teljesítsd a kötelességed!

  „Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Ó Izráel, ha te meghallgatnál engem!… De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. Otthagytam azért őket szívüknek...

  Ma cselekedj!

  „Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz.” (Józs. 1:9)
 
„Amikor az...

  Tekintsünk fel a hit szemével!

  „Ímé felfuvalkodott, nem igaz őbenne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él.” (Hab. 2:4)
 
„Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust addig, amíg nem válik egyszerűvé és...

  Higgy és engedelmeskedj!

  „Mondta Mózes a népnek: Ne féljetek… nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik rajtatok!… Az Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek. És szólt az Úr Mózesnek: Mit...

  Soha ne csüggedj

  „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”...

  Szeret az Úr!

  „Mert kedveli az Úr az ő népét, és a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.” (Zsolt. 149:4)
 
„Ha az ő szeretetében szabaddá leszel, akkor majd túltekintesz az idegesítő megpróbáltatásokon is. Gondolj...

  Csiszolási folyamat

  „Az Úrnak fenyítését fi am, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, mint az atya az ő fi át, akit...

  A magad értelmére ne támaszkodjál!

  „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Akkor minden te útadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat.” (Péld. 3:5–6)
 
„Az Úr adta...

  Az engedelmesség

  „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szád és betöltöm azt!” (Zsolt. 81:11)
 
„Gilgálban történt, amikor még tartott az éhség,...

  Kedves áldozat

  „Jól tudom, ó én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is,...

  Istenért munkálkodni

  „Amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat és a vakokat. Boldog leszel, mivelhogy nem fi zethetik vissza néked, mert visszafi zettetik majd néked az igazak feltámadásakor.”...

  Drágább a mennyországnál

  „(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.” (I. Tim. 2:4)
 
„Komoly érték az ember, akit Isten teremtett és Krisztus váltott meg. Az előtte álló...

  Isten előtt egyformán kedves minden lélek

  „Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok…” (I. Pt. 2:25) „Atyámfi ai, ha valaki tiközületek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy… lelket ment meg a haláltól.”...

  Az igaz jellem

  „Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessem meg, vagy bárminemű emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra nézve, de nem is...

  Másokról csak jót, vagy semmit!

  „Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.” (Péld. 4:24)
 
„Állandóan éreznünk kell a tiszta gondolatok megnemesítő erejét. A lélek számára az egyedüli biztonság...

  Ne ítélkezzünk!

  „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannak mérnek néktek.” (Mt. 7:1–2)
 
„Olyannyira különbözünk egymástól hajlamainkban, szokásainkban és neveltetésünkben, hogy a...

  A bűn átkának súlya

  „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk.” (Gal. 3:13)
 
„Némelyek azt képzelik, hogy Krisztus… bár magán érezte az Atya haragját, mégis szörnyű szenvedésein át is tudta,...

  Szeressük a lelki dolgokat!

  „Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt. 6:21)
 
„Sokan vallják ugyan, hogy az Úr oldalán állnak, mégsem így van. Cselekedeteik zöme az ellenfél malmára...

  Hitben járjunk, nem látásban!

  „Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden útja igazság! Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő!” (V. Móz. 32:3–4)
 
„Isten elvárja, hogy bevalljuk...

  Alázatosan járván az Úr előtt

  „Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (I. Kor. 10:12)
 
„Nincs olyan indítéka a természetünknek vagy hajlandósága a szívünknek, amelynek ne lenne szüksége pillanatról pillanatra Isten...

  Az élet vize

  „Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, amint az Írás...

  Hittel és lelkiismeretesen!

  „Az Úr a te Istened, aki a te táborodban jár… ne lásson közötted valami rútságot, hogy el ne forduljon tőled.” (V. Móz. 23:14)
 
„Izráel kormányzását a legalaposabb szervezés jellemezte....

  Indulj előre!

  „Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.” (Zsolt. 18:30)
 
„Keresztény életünk gyakran tele van veszedelmekkel és olyan kötelességekkel, amelyeket felettébb nehéz, szinte lehetetlen...

  Dícsérjétek az Urat!

  „Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Kegyelmeddel vezéreled a te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be a te...

  Ma válaszolj, holnap nem biztos, hogy képes leszel rá!

  „Annakokáért amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!…” (Zsid. 3:7–8)
 
„Isten, szolgái útján szól az emberekhez. Figyelmezteti, inti és megdorgálja...

  Ha Isten elhív, meg is segít!

  „És mondta Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló… Az Úr pedig mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy süketté, vagy...

  Apró dolgok nagy hatalma 2.

  „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lk. 16:10)
 
„Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen hatással vannak...

  Akik Istent szeretik, minden javukra van!

  „Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végzi… Semmi rossz hírtől nem...

  Isten jelenlétében vagyunk

  „Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet, ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett, hogy az Isten fel ne háborodjék a te beszéded miatt, és...

  Isten értékeli a kitartást

  „Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!” (Ésa. 27:5)
 
„Amikor Jákób kétségbeesésében megragadta az angyalt és könnyhullatás közepette esedezett hozzá, a mennyei hírnök, hogy hitét próbára...

  Az apró dolgok nagy hatalma 1.

  „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel…” (Gal. 6:9–10)
 
„Az élet minden tette, bármilyen...

  A tétlenség alkalmat szül

  „A restnek kívánsága megemészti őt…” (Péld. 21:25) „…Szép dolog (az embernek) jól élni minden munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt…” (Préd. 5:18)
 
„A Jordán völgyének városai közül Sodoma...

  Az engedékenység nem szeretet

  „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fi ainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit...

  Jézus a bűnösökért jött

  „Azért jött az Emberfi a, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett.” (Lk. 19:10)
 
„A rabbiknak nem tetszett, hogy »a vámszedők és bűnösök« Jézus köré gyűltek. »Ez bűnösöket fogad...

  Az elbizakodottság nem jó tanácsadó

  „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a beteg, a szegény, a vak és mezítelen. Azt...

  Vigyázz és imádkozz!

  „Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Lk. 18:1)
 
„Az imáról adott krisztusi tanítást alaposan át kell gondolnunk. Az ima mennyei tudomány, és Krisztus példát adott arról, hogy milyen...

  A kedvesség nem mindig mérvadó

  „A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van, lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és...

  Tervezz és gondolkodj nemesen!

  „De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.” (Ésa. 32:8)
 
„Ellenségeinek azért nem sikerült a hatalmukba keríteniük Nehémiást, mert egészen Isten munkájára szentelődött és...

  Isten gondoskodik!

  „Igen taszítottál engem, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erősségem és énekem az Úr, és ő lesz nékem szabadulásul.” (Zsolt. 118:13–14)
 
„Sátán elmegy hatalma végső határáig, hogy nyugtalanítsa,...

  Légy éber!

  „Az igazak segítsége pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket, megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert...

  Legyél igazságos

  „Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki-ki az ő felebarátjával! Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás...

  Ne uralkodj másokon!

  „Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt.” (Ésa. 61:8) „Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess!” (V. Móz. 16:20)
 
„Korunkban a nyereségvágy szenvedélye teljesen hatalmába keríti...

  Legyél becsületes!

  „Szólj Izráel fi ainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok!… Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne...

  Az ima, mint látás és védelem

  „…Imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal.” (Ef. 6:18)
 
„Állandóan fennáll a veszély, hogy önelégültté válunk, hogy a saját bölcsességünkre támaszkodunk, és nem Istent...

  Isten velünk van a próbákban is!

  „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk.” (II. Kor. 4:9)
 
„Azok, akik az igazság ügyéért dolgoznak, tapasztalni fogják, hogy nem tehetik ezt az ellenség haragjának felkeltése...

  Legyél kitartó

  „Mindezek el akartak rettenteni minket: Leveszik kezüket a munkáról, és az félbemarad! Azért hát, ó, Uram, erősítsd meg az én kezeimet.” (Neh. 6:9)
 
„Amikor a samaritánusok összeesküvést szőttek Nehémiás...

  A vezetők szerepe

  „…Így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek… Azért oda gyűljetek, ahol a trombita szavát halljátok. A mi...

  Isten mindennek a forrása

  „…És megadta nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.” (Neh. 2:8) „Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha...

  Az ima lehetősége

  „Ó Isten, milyen drága a te kegyelmességed, az embernek fi ai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.” (Zsolt. 36:8) „Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és...

  Ne hirtelkedj!

  „(A juhok pásztora)… mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt… Én vagyok a jó pásztor.” (Jn. 10:4, 11) „Csillapodjál le az Úrban és várjad...

  Figyel a Törényadóra!

  „Taníts meg, Uram, a te rendeléseid útjára, hogy megőrizzem azokat mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és hogy megtartsam azt teljes szívemből!” (Zsolt. 119:33–34) „Az Úr igazságáért azt...

  Törekedj a teljes összhangra!

  „Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.” (Ezsd. 7:10)
 
„Ezsdrás vágyott arra, hogy teljesen összhangra jusson Istennel. Bölcsességre vágyott,...

  Legyetek bátrak!

  „De most légy bátor, Zorobábel! – azt mondja az Úr. Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fi a, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe! – azt...

  Ne alkudj meg a békesség kedvéért!

  „De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek.” (I. Pt. 3:14)
 
„Jézus a békesség kedvéért sohasem alkudott meg. Szíve...

  Kerüld a kibúvókat!

  „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.” (Zsolt. 118:8–9)
 
„Igazán boldogok csak akkor lehetünk, ha szövetségben maradunk Istennel. Nem köthetünk egyezséget –...

  Istenbe bízz!

  „Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!… Áldott az a férfi , aki az...

  Élj Isten törvényeivel összhangban!

  „Életem ideje kezedben van…” (Zsolt. 31:16)
 
„Isten kezdettől fogva tudja a véget, és ismeri minden ember szívét. Olvassa minden ember titkát. Ő tudja, hogy akikért imádkoztok, képesek lesznek-e elviselni...

  Jöjj a lélek megyógyítójához!

  „Jézus… ezt mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsátattak néked a te bűneid… Az pedig azonnal felkelt…” (Mk. 2:5, 12)
 
„A gutaütött teljesen elveszítette a reményt a gyógyulásra. Betegsége bűnös életének...

  A felgyógyulás alapfeltétele a megbocsátás

  „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak. 5:16)
 
„Azok előtt, akik azt kívánják, hogy az egészségük helyreállításáért imádkozzanak, világosan fel kell tárnunk, hogy Isten erkölcsi és...

  Testünk nem bírja a vele való visszaélést!

  „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek?…” (I. Kor. 6:19)
 
„A természet törvényeinek szakadatlan áthágása nem más, mint Isten törvényeinek...

  A lelki élet összefügg a fizikaival

  „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.” (I. Kor. 10:31)
 
„Meg kell tanulnunk, hogy a mértéktelen evés-ivás a legnagyobb ellensége a szellemi fejlődésnek és...

  Isten kovásza

  „Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vett az asszony, három mérce lisztbe elegyített, mígnem az egész kovász megkelt.” (Mt. 13:33)
 
„Az az ember,...

  Csak az ember engedetlen

  „Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat… Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!… Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította...

  A növekedést az Isten adja

  „Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.” (Ésa. 61:11)
 
„A lelki...

  A „jó” szív

  „Amelyik… a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.” (Lk. 8:15)
 
„A példázatban említett »tiszta és jó szív«...

  Milyen a szíved talaja?

  „Vessetek magatoknak igazságra: arassatok kegyelem szerint!” (Hós. 10:12)
 
„Krisztus a magvetőről szóló példázatában a magvetés különböző eredményein keresztül szemlélteti az evangélium munkáját az emberekben, akiket a talaj jelképez. A...

  Az egyszerűség legyen a mérvadó

  „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!” (Mt. 6:11) „Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele!” (I. Tim. 6:8)
 
„Sohasem élvezte úgy ember az elferdült ízlés kielégítésére...

  Az Úr szava elégséges

  „És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám… Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged és hazug ne légy.” (Péld. 30:3, 6)
 
„A Biblia...

  Az Úr Igéje biztos!

  „Ímé ezek az ő útjainak részei, de mily kicsiny rész az, amit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki  érthetné meg?” (Jób 26:14)
 
„Isten Igéje – akár szerzőjének...

  Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk…

  „Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.” (Mt. 6:13)
 
„Az Úr imájának utolsó mondata, csak úgy, mint az első, újból a mi mennyei Atyánkra mutat, akinek hatalma mindent...

  Isten gondviselése a munkásokon!

  „Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!” (Ésa. 41:14)
 
„Az a gyülekezet, amely a kötelességét teljesíti, nem pusztulhat el… A...

  A bűnbánat ereje

  „(Jákób) küzdött az angyallal és győzött, sírt és könyörgött néki…” (Hós. 12:4)
 
„Jákób története biztosíték arra, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan a hálójába kerített,...

  Az ima ereje

  „Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat...

  Használd ki az alkalmatosságot!

  „Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat már.” (Jn. 9:4)
 
„Az Úr végzi az ő munkáját. Az egész...

  Értékes vagy Istennek…

  „Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (I. Kor. 6:20)
 
„A hit, melyet Isten elvár, nem a hittételek elismerése csupán, hanem olyan...

  Bennetek áldatnak meg…

  „Kevés az, hogy nékem szolgám légy… a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen.” (Ésa. 49:6)
 
„A lélekmentés szolgálatában a világ Megváltója a mi nagy példaképünk…...

  Öltözzétek fel az Istent!

  „Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben!” (Ef. 6:11)
 
„Óvakodjunk attól, hogy elhanyagoljuk a titkos imát és Isten igéjének tanulmányozását. Ezek a te fegyvereid...

  Őrízője vagy a testvérednek!

  „Bízunk is az Úrban reátok nézve… Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket…” (II. Thessz. 3:4–5)
 
„Ne kárhoztassunk másokat, ez nem a mi dolgunk. Inkább szeressük egymást, imádkozzunk egymásért!…...

  Dicsérjed az Urat!

  „Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fi ai iránt való csodadolgaiért.” (Zsolt. 107:8)
 
„Minden lélek dicsérje az Urat! Végiggondolta-e közülünk valaki, hogy mi mindenért lehetünk...

  Mennyei állampolgárság

  „Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (I. Kor. 4:20)
 
„Cselekedjünk úgy, amint valóban hisszük, hogy az Úr eljövetele közel van, és hogy zarándokok és idegenek vagyunk a...

  Minden nap új manna vár rád.

  „…Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében!” (II. Pt. 3:18)
 
„Keresztény életünknek erősödnie, növekednie kell. A Szentírásban elénk tárt magasztos mértéket el lehet és...

  Fogozz Isten ígéreteibe

  „És találtassam Őbenne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” (Fil. 3:9)
 
„Vannak, akik Istenhez...

  Senki se tartsa ügyét reménytelennek!

  „Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte...

  Ne adjátok fel!

  „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (I. Jn. 1:9)
 
„Hibákat követhetünk el és megszomoríthatjuk az ő Lelkét, de ha megbánjuk...

  Az érzelmek nem iránytadóak…

  „Mivelhogy azért atyámfi ai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által… Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével…” (Zsid. 10:19, 22)
 
„Sokan azt a súlyos hibát követik...

  Az Ige megtartó ereje

  „Mivel te megtartottad az én béketűrésre (állhatatosságra) intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait.” (Jel. 3:10)
 
„Osztályrészünk...

  A tisztaság keresése

  „Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartva elébük…” (Fil. 2:15–16)
 
„Az igazak mindvégig...

  Az Isten jó

  „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus...

  Próbák szükségesek a jellemünk fejlődéséhez.

  „Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt… Hogy tartsd meg a parancsolatot tisztán, feddhetetlenül a...

  Teljesen Krisztusra kell támaszkodni!

  „Mielőtt megszületnék a végzés – mint a polyva száll tova az a nap – míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának...

  A hit ereje…

  „Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hós. 2:19)
 
„Az Úr munkát bíz ma élő hívő népe minden egyes tagjára, éspedig azt a munkát, hogy »Jézus...

  Krisztus az élet fórrása!

  „…Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn. 15:5)
 
„A zsidók a legnemesebb növénynek tekintették a szőlőtőkét, az erő, a...

  Legyetek erőssek!

  „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (I. Kor. 16:13)
 
„Krisztus mindent megtett értünk, hogy erősek legyünk. Elküldte hozzánk a Szentlelket, hogy emlékezetünkbe juttassa minden ígéretét, hogy...

  Krisztus ereje

  „De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.” (II. Thessz. 3:3)
 
„Fogalmunk sincs arról, hogy milyen erősek lehetnénk, ha összeköttetésben lennénk az erő Forrásával. Újból és...

  Az önzés hatalma

  „Jézus pedig mondta nékik: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és a sadduceusok kovászától!” (Mt. 16:6) „Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartva ti magatoknál.” (Fil....

  Kemény beszéd

  „Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ővele. Mondta azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter: Uram,...

  Nem mindig üdvös a megfeszített munka…

  „Ő pedig mondta nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé…” (Mk. 6:31)
 
„Munkájuk eredményét látva, a tanítványok abba a veszélybe kerültek, hogy...

  A mustármag ereje

  „(Hasonló az Isten országa) a mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. De mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgy,  hogy...

  Legyél nyított

  „Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne…” (Mt. 13:20–21) „Ezt mondja az Úr: Szántsatok magatoknak új...

  Mire ez a nagy tékozlás?

  „Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén… Mivel fi zessek az Úrnak minden hozzám való...

  Minden nap…

  „Mondta pedig Jézus mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem.” (Lk. 9:23)
 
„Az áll legközelebb Krisztushoz, aki...

  Ne ítélj, hanem segíts!

  „Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyet szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok,...

  Jézus mindent megfontolt

  „Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg merne halni még valaki. Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor...

  Az Úr határt szab!

  „Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni (megpróbáltatni), mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben (egyidejűleg) a kimenekedést is megadja…” (I. Kor. 10:13)
 
„Jézus emberi természete a miénkhez...

  Úrnak öröksége

  „Ímé az Úrnak öröksége, a fi ak, az anyaméh gyümölcse: jutalom.” (Zsolt. 127:3)
 
„Tartsátok kötelességeteknek, hogy türelemmel, gonddal és komoly, buzgó imával úgy alakítsátok gyermekeitek jellemét, hogy áldássá legyenek...

  Uralkodjék köztetek kölcsönös szeretet és türelem!

  „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot…” (Hós. 6:6)
 
„Az igaz vallásosságra nagy szükség van az otthonban… Csak ott lehet úrrá az igazi, őszinte és mély szeretet, ahol Krisztus...

  Ne félj a próbában!

  „Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy)… Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell… Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” (Jel. 2:9–10)
 
„Dániel...

  Az Úr kézben tartja sorsunkat

  „Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe!… Nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti a hangját, megszeppen a föld. A Seregek Ura velünk...

  Az Úr kész áldani

  „Jákób maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek…” (Mik. 5:7)
 
„Senki sem adhat olyasmit, amivel ő maga nem rendelkezik…...

  Értékes vagy

  „Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy fi gyelmedet fordítod reá?” (Jób 7:l7) „Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat.” (Jer. 31:3)
...

  Összpontosíts Jézusra!

  „…Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, nézvén a hitnek fejedelmére (hitünk kezdőjére) és bevégezőjére, Jézusra…” (Zsid. 12:1–2) „Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot,...

  Tereld a gondolatod a menny felé!

  „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Fil. 4:4)
 
„A szenvedések világában élünk. Nehézségek, próbák és szomorúság vár reánk a menny felé vezető úton. Sokan azonban kétszer olyan nehézzé...

  Állj ellent a lehangoltságnak!

  „Hogyha keseregne szívem, és háborognának a veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal...

  Jézusban biztos a jővőd!

  „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25)
 
„Jób a csüggedés és a reménytelenség mélységéből az Isten kegyelmébe és megmentő hatalmába vetett...

  Jézus szolgálata

  „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam...

  Menekülj az önteltségtől…

  „A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosság van.” (Péld. 18:12)
 
„A természetes szívben mindig megvan a hajlandóság arra, hogy felmagasztalja, vagy elbízza magát, ha...

  Használd az elmédet!

  „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen  kikutathatatlanok az ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő útjai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki...

  A Lélek is…

  „Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Lélek esedezik érettünk kimondhatatlan (ki nem mondott)...

  Menekülj Istenedhez!

  „Ímé te felgerjedtél, és mi vétkeztünk; régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan ruha, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Elhervadtunk mindnyájan, mint a...

  A törvény megeleveníti a bűnt és a lelkiismeretet

  „Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen! Sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem...

  Az Úr megjeleníti magát

  „Aki engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (Jn. 14:21)
 
„Az Üdvözítő ismerte tanítványainak jövendő sorsát. Látta az egyiket keresztre feszítve,...

  Válald a megméretettést!

  „Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?” Jer. 12:5)
 
„A nyomorúság és...

  Egyed és igyad Krisztust

  „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakik és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek,...

  Rendeld alá az akaratod!

  „Adjad fi am a te szívedet nékem, és szemeid az én útjaimat megőrizzék.” (Péld. 23:26)
 
„Amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló...

  Bízd rá magad!

  „Végezetre, atyámfi ai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében!” (Ef. 6:10)
 
„Ha magad próbálod hordozni, összezúznak a terheid… Jézus tud erről és nem hagy magadra, ha...

  Krisztus szeretette magához vonz

  „Krisztus szeretete szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért,… azért halt meg mindenkiért, hogy akik ezután élnek ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.”...

  Az ösvény teljessége

  „Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld. 4:18)
 
„A felfelé vezető út lehet rögös és meredek. Jobbra-balra...

  Erős és gyengéd

  „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét? Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! (Mik. 7:18)
 
„Légy vidám és dicsérd...

  Isten a javunkat akarja

  „Boldog ember az, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván mindennap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.” (Péld....

  Mindenekben megkísértetett

  „(Krisztus Jézus) …amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.” (Fil. 2:8) „Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azoknak, akik megkísértetnek.”...

  Itt mindenki győztes lehet!

  „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (I. Kor. 9:24)
 
„Bármennyire buzgón és komolyan fáradozott is...

  Végezd a dolgodat!

  „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek… és megállhassatok az Emberfi a előtt” (Lk. 21:36)
 
„Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája,...

  De egyet cselekszem!

  „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfi ai, én önmagamról nem...

  Győzni kell Isten ereje által

  „Emberi módon szólok a ti testetek erőtelensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a tagjaitokat szolgáiul az...

  Tökéletesség a végcél

  „…Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (II. Tim. 3:17)
 
„Isten csak azokat fogadja el, akik magasra tűzik a célt… Ne próbáljuk a mércét öröklött vagy...

  Csak a beleegyezésünkkel

  „A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jöjj! És aki hallja, mondja ezt: Jöjj! Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jel. 22:17)
 
„Az...

  Isten hív

  „Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonja őt, aki elküldött engem…” (Jn. 6:44)
 
„Ugyanaz az isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívre is, kimondhatatlan vágyat...

  Törvény és kegyelem

  „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük!” (Rm. 3:31)
 
„Krisztus olyan áldozatot hozott az ember megmentése érdekében, amely egyedülálló, mert megszabadítja...

  Emberi gyengeségnek és Isten erejének együttműködése

  „A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt, hamar.” (Rm. 16:20)
 
„Az üdvösséget együttmunkálkodás útján nyerjük el. A megtérő bűnös és Isten között szoros kapcsolat létesül… Az eredmény...

  Gyakorlati hit

  Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid....

  Krisztus a védőügyvédünk

  „Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak: Dorgáljon meg...

  Bölcs vagy csak okos?

  „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával! Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes...

  Szorgalom

  „Drága kincse az embernek az ő szorgalma.” (Péld. 12:26)
 
„Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendszerességre, alaposságra és gyorsaságra szoktassa magát. A lassú és kontár munkásnak nincs mentsége. Ha valaki mindig...

  Sáfárkodás

  „Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymás javára, mint Isten sokféle kegyelmének a jó sáfárai.”* (1. Pt. 4:10)
 
„A talentumainkat – bármilyen keveset kaptunk volna is –...

  Gyere ahogy vagy!

  „Az Isten előtt kedves áldozat: a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, óh Isten, nem veted te meg!” (Zsolt. 51:19)
 
„Gyakran szomorkodunk rossz cselekedeteink kellemetlen következményei miatt, de...

  Hogyan lehet üdvösségre jutni

  „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is! A szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg...

  Minden nap átadni

  „Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok.” (Zsolt. 5:4)
 
„Minden reggel első dolgotok legyen felajánlani magatokat Istennek. Így imádkozzatok: Fogadj el, Uram,...

  Hit által nyerjük el az ígéreteket

  „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz az néktek.” (Mk. 11:24)
 
„Tanítsátok meg Istenben bízni azokat, akiknek nincsen bizalmuk önmaguk iránt, akik az önbizalom hiánya miatt visszariadnak...

  Senkit sem utasít el

  „Aki énhozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem.” (Jn. 6:37)
 
„Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, melyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak, s csak...

  Isten velünk marad

  „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!” (Ésa. 41:10)
 
„Mindenkit érnek néha keserű csalódások, és mindenkit hatalmába kerít olykor a csüggedés, amikor fájdalom az...

  Isten megszabadít

  „Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.” (Zsolt. 42:12)
 
„Amikor az ember a leggyengébb, akkor...

  Isten megmutatja fogyatkozásainkat

  „Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világossága elé.” (Zsolt. 90:8)
 
„Könyörülj rajtam én Istenem!… Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől és töröld el minden álnokságomat!”...

  Elvetni a csüggedés gondolatát!

  „Avagy elfeledkezett-e könyörülni az Úr? Avagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát? És mondtam: Ez az én gyengeségem!… De megemlékezem az esztendőkről, amikor az Úr jobb keze hatalmasan cselekedett.” (Zsolt....

  Jézus megosztja velünk erejét

  „Mikor kiáltottam, meghallgattál, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt.” (Zsolt. 138:3)
 
„Jézus, mint ember, addig könyörgött Isten trónja előtt, míg emberi mivoltát mennyei légkör vette körül, amely összekapcsolta az emberit...

  Az együttmunkálkodáshoz alázat kell

  „(Az Úr) igazságban járatja az alázatosakat, és az ő útjaira tanítja meg az alázatosakat.” (Zsolt. 25:9)
 
„Sokkal többet tehetne Isten népéért, ha az igazán alázatos lenne. De csak kevés...

  A teljes alázat

  „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!” (II. Kor. 9:15)
 
„Isten Fia megkezdte az ember üdvösségéért való terv teljesítését, tudva minden lépést, amelyet meg kell tennie, és...

  Isten nem felejt!

  „Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat. Hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.” (Zsolt. 33:18–19)
 
„Sátán vadul támad, és...

  Az Ige hírdetése a reményteleneknek

  „És mondta nékem: Embernek fi a! Vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam: Uram, Isten, te tudod! És mondta nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt...

  A megtérés nem érzelmekre épül

  „Adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban...

  A hűséges maradék

  „Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll.” (Zsolt. 125:1)
 
„Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen, amikor ügye válságba jut....

  A kinyilatkoztatott dolgok a miénkek

  „Ki az – mondod –, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem, csodadolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek,...

  A jólét átka

  „Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi...

  A zene áldasa

  „Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, óh Felséges, hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat!” (Zsolt. 92:2–3)
 
„Dávid változatos...

  Fogadd be az Isten Lelkét

  „Akkor mondta Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt néked… Vajon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint...

  A kis szolgálatok áldása

  „Az ő ura pedig mondta néki: Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Mt. 25:21)
 
„Az arányos emberi...

  A kedves szavak ereje

  „…A bölcseknek nyelve orvosság.” (Péld. 12:17/b)
 
„A lágy, kedves szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és a csendes záporeső a kiszáradt földre. Krisztusról azt mondja a Szentírás,...

  A bántó szavak ereje

  „Az igaznak elméje meggondolja, hogy mit szóljon.” (Péld. 15:28/a)
 
„Egyedül a végtelen Isten tudja felmérni azt a kárt, amit a meggondolatlan szavak okoznak. Ezek a szavak csak úgy leperegnek...