Ellen White

  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Egy jobb és nemesebb út

  „Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni! Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.” (Ésa...

  Isten ítéletei

  „Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.” (Luk 21,26)
 
„Bárcsak érzékelné Isten népe a városok ezreinek...

  A szántóföld: egész világunk

  „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mát 28,19)
 
„Amikor 1874-ben Kaliforniában voltam, álmot láttam, amely nagy hatással volt rám…...

  Jézus legyen a középpontban!

  „Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.” (Jel 22,16)
 
„Az utolsó...

  Az illési prófécia

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy...

  Uralkodik örökkön-örökké

  „A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: E világ országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön-örökké uralkodik.” (Jel...

  A harmadik angyal utolsó intései

  „Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18,1)
 
„A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal az egész földet betölti...

  Siettessük Urunk visszatérését!

  „Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön.” (Róm 9,28)
 
„Jeruzsálem elpusztításáról szóló próféciájában Krisztus ezt mondta: »Mivel a gonoszság megsokasodik, a...

  Az igazság diadalt arat

  „Az angyal, akit láttam állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön-örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a...

  Az isteni üzenet hirdetői

  „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pét 1,19)
 
„A...

  Csalódások

  „Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jób tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.” (Jak 5,11)
 
„Gyakran még Isten szolgáinak gondolkodását...

  A történelem megértésének kulcsa

  „Vigyázó! Meddig még az éjszaka, meddig még ez éj? Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el.” (Ésa 21,11/b–12)
...

  A reformátorok hite

  „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” (1Kor 15,26)
 
„Luther kijelentette: »Meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig háromszáz év sem telik már el. Isten nem fogja és...

  A Szentírás alapeszméje

  „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25)
 
„A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, hogy Krisztus második  eljövetelekor lezárul a...

  A második advent reménysége

  „Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel, Uram, Jézus!” (Jel 22,20)
 
„A Megváltó hű követői minden korban az Úr eljövetelét várták. »Ismét eljövök« –...

  Amikor Jézus megszületett

  „Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát...

  A betlehemi tanulság

  „Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik Őt várják.” (Zsid 9,28)
 
„Krisztus első eljövetelekor Jeruzsálem papjai és írástudói, akikre Isten...

  Jézus első eljövetele

  „Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fi úságot.”...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis