Conținutul categoriei

Magyar nyelven

A kedves szavak ereje

„…A bölcseknek nyelve orvosság.” (Péld. 12:17/b) 
 
„A lágy, kedves szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és a csendes záporeső a kiszáradt földre. Krisztusról azt mondja a Szentírás, hogy »kedvesség ömlött ajkairól«, tudta, hogyan kell »erősíteni a megfáradtat beszéddel« (Ésa. 50:4). Az Úr megparancsolja mindnyájunknak: »A ti beszédetek mindenkor kellemes (kedves) legyen, hogy […]

A bántó szavak ereje

„Az igaznak elméje meggondolja, hogy mit szóljon.” (Péld. 15:28/a) 
 
„Egyedül a végtelen Isten tudja felmérni azt a kárt, amit a meggondolatlan szavak okoznak. Ezek a szavak csak úgy leperegnek az ajkunkról, és talán nem is akarunk megsebezni velük senkit, mégis tanúskodnak benső gondolatainkról, és munkát végeznek a Gonosz oldalán. Mennyi boldogtalanság származott a gondolkodás […]

A rágalom ellenszere

„A haragra késedelmes bővelkedik az értelemben, aki pedig elméjében hirtelenkedő, az bolondságot szerez.” (Péld. 14:29) 
 
„Nem kell ellenségeinknek tekintenünk azokat, akik nem mosollyal az ajkukon fogadnak bennünket és nem nyilvánítják ki közvetlenül a szeretetüket irántunk. Sokkal könnyebb mártírt játszani, mint legyőzni rossz természetünket. Példát kell mutatnunk másoknak azzal, hogy nem állunk le minden apró […]

Az önuralom, mint erény

„Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg.” (Péld. 16:32) 
 
„Az emberek egy része önuralom gyakorlása nélkül nőtt fel. Nem zabolázták meg sem indulataikat, sem nyelvüket. Egyesek közülük Krisztus követőinek vallják magukat, de nem azok. Ha az Üdvözítő szelídsége és alázata lenne bennük, nem adnának szabad […]

Szívünk legyen telve szeretettel

„Kicsoda a vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?” (Ésa. 42:19) 
 
„Nem illő dolog, hogy azok, akiktől Jézusnak oly sokat kell elviselnie eleséseik és torz vonásaik miatt, állandóan azokon a bántásokon, valós […]

Süketek és vakok…

„A nyelv szelídsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.” (Péld. 15:4) 
 
„Jézus a szelídséget azok közé az erények közé számítja, amelyek alkalmasakká tesznek bennünket Isten országára… A romlott emberi természet mindig kész a vitatkozásra, de aki Krisztustól tanult, az megszabadult önző énjétől, a büszkeségtől és az uralomvágytól, lelkében békesség honol, […]

Az igazság felszabadít

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket… Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (Jn. 8:32, 36) 
 
„Az a lélek, aki nem adja át magát Istennek, egy más hatalom uralma alatt áll. Nem ura önmagának. Beszélhet ugyan szabadságról, mégis a legnyomorultabb rabszolgaságban szenved. Nem ismerheti fel az igazság szépségét, mert […]

Állj ellene a kísértésnek!

„Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd el beszédüket!… Szűnjél meg hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévelyedj.” (Péld. 1:10; 19:27) 
 
„Amint a rosszra való késztetés első érintését érzed, küldj egy imát a mennybe, és azután állj ellene szilárdan a kísértésnek, amely az Isten igéje […]

Ne bízz a saját bölcsességedben!

„Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz!” (Rm. 12:9) 
 
„Az élet ösvényén az a legfontosabb, hogy Isten szüntelenül jelen legyen a gondolatainkban, az ő félelme mindig a szemünk előtt legyen. Egyetlen elhajlás az erkölcsi feddhetetlenségtől, máris tompítja a lelkiismeretet, és utat nyit a következő kísértésnek… A különböző kísértések között, amelyek körülveszik az egyes embert, lehetetlen […]

Eressz mély gyökereket!

„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon.” (Zsolt. 92:13) 
 
„A keresztény ember jelleme gyakran az isteni eszméktől idegen környezetben, gúnyolódások közepette fejlődik ki. Úgy kell megállnia, mint a pálmafának a sivatagban. A pálmafát a nappalok keménysége gyötörheti, a sivatagi homok sértheti a gyökereit és belepheti a törzsét, mégis örökzölden […]

Az igazság diadalt arat

„Igaz az Úr, elszaggatja a gonoszok kötelét. Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont.” (Zsolt. 129:4–5) 
 
„Az igazság… végül diadalt arat. Ha időnként látszólag feltartóztatják is, haladását nem akadályozhatják meg. Ha az Úr üzenete ellenállásba ütközik, akkor ő fokozott erővel ruházza fel, hogy befolyása annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, amely a legerősebb […]

Az Írás, mint az erő forrása

„Vezérelj engem a te parancsolataid útján, mert gyönyörködöm azokban.” (Zsolt. 119:35) 
 
„Aki felhalmozza szívében Isten igéjének igazságait, az erőt nyer Sátán kísértései ellen, a tisztátalan gondolatok és szentségtelen cselekedetek elkövetése ellen.” (Youth Instructor, 1892. júl. 28.) „Ha Isten népe értékelné az ő szavát, akkor mennyország lenne a gyülekezetben. A keresztények törekednének és éheznék az […]