A lelki ajándékok iránti vágy

  „És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.” (1Tim 1:12-14)

  Akik sikeresek szeretnének lenni a lélekmentésben, azokat a Szentlélek isteni befolyása kell hogy kísérje. De milyen keveset is tudunk az Isten lelkének munkájáról! Milyen keveset beszélünk a Szentlélek ajándékának fontosságáról, pedig csak a Szentlélek közbenjárása által kerülhet közelebb az ember Krisztushoz, és egyedül az Ő ereje által tisztulhat meg a lélek. A Megváltó ezt mondta: „És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn 16:8)

  Megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, de milyen kevéssé értékeljük ezt. Milyen ritkán érezzük a Szentlélek erejét a gyülekezetben és milyen keveset beszélünk az embereknek az Ő erejéről. A Megváltó ezt mondta: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim.” (ApCsel 1:8) Ennek az ajándéknak elfogadásával az összes többi a miénk lehet, mert Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint kapjuk meg a Szentlélek ajándékát; és Ő kész arra, hogy megelégítsen minden lelket igénye szerint. Ezért hát ne elégedjünk meg csupán olyan kis mértékű áldással, mely megment a haláltól, hanem szorgalmasan kutassuk Isten kegyelmének bőségét.

  Isten azt akarja, hogy átformáló ereje az egész egyházban érezhető legyen. Ó, bárcsak Isten ereje megnyugodnék a tagokon. Naponkénti áhítatra van szükségünk. Naponként kell kutatnunk az Írásokat, s komolyan kell imádkoznunk, hogy a Szentlélek valamennyiünket tegyen arra alkalmassá, hogy munkálkodhassunk az Ő szőlőskertjében. Senki sincs felkészülve arra, hogy nevelje és erősítse a gyülekezetet, ha még nem kapta meg a Szentlélek ajándékát. (Review and Herald, 1892. március 29.)

  Ellen G. White

  A lelki ajándékok iránti vágy - 2019. „És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.” (1Tim 1:12-14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...