A megváltottak öröme

  „Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.” (Zsid 12,2)

  „»Ezeket beszéltem néktek – mondta Krisztus –, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék.« (Ján 15,11)

  Krisztus mindig maga előtt látta, mit fog eredményezni küldetése. Fáradozással és önfeláldozással teli földi életébe örömet hozott az a gondolat, hogy a sok erőfeszítés nem hiábavaló. Élete feláldozásával helyreállítja az emberiségben Isten képmását. Kiemel bennünket a porból, jellemünket saját jellemének mintájára újjáalakítja, és megszépíti dicsőségével.

  Krisztus látta, hogy lelke miként gyötrődik majd, és elégedett volt. Megjelent szeme előtt a végtelenség, az örökkévalóság, és látta azok boldogságát, akik az Ő megaláztatása árán bocsánatban és örök életben részesülnek. Vétkeik miatt kapott sebeket, bűneik miatt törték Őt össze. Bűnhődött, hogy nekik békességük legyen, és az Ő sebei árán gyógyulnak meg. Hallotta az üdvözültek ujjongását. Hallotta a megváltottakat, amint éneklik Mózes és a Bárány énekét. Noha előbb vérrel kell megkeresztelkednie, és ártatlan lelkére nehezednek a világ bűnei, s bár kimondhatatlan lelki gyötrelem árnya borul reá, de az elé táruló örömért vállalta a keresztet, és nem gondolt annak szégyenével.

  Ebben az örömben minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és dicső is lesz az örökkévalóság, nem minden jutalom van a végső szabadulásig fenntartva. Hit által már itt osztozhatunk a Megváltó örömében.” (Ministry of Healing, 504. o., A nagy Orvos lábnyomán, 364–365. o.)

  „Akik befogadják Őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fi aivá válhassanak, hogy végül Isten övéinek fogadja be őket, s Vele lakjanak az örökkévalóságon át. Ha ebben az életben hűségesek Istenhez, végül »látni fogják arcát és homlokukon viselik nevét«. Mi más a menny boldogsága, mint látnunk az Urat? Mi lehetne nagyobb boldogság a bűnösök számára, akiket Krisztus kegyelme mentett meg, mint látni Istent, s Atyjuknak ismerni Őt?” (Bizonyságtételek VIII., 268. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...