Articolul precedentCea mai tare tabără explo!
  Articolul următorToți ca unul

  A szeretet krisztusi királysága

  „Az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az Ő országa örökkévaló ország, s minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.” (Dán 7,27)

  „Krisztus országa semmiben sem hasonlít a földi kormányzatokhoz. Isten országa lakói jellemét képviseli… Ott a szent szeretet elnököl, és a tisztségeket a kegyesség gyakorlása ékesíti. Az Úr megbízza szolgáit, hogy minden munkájukba vigyenek kegyességet és kedvességet, Jézus tulajdonságait.

  Egyedül Krisztus hatalma munkálhatja az átalakulást a szívben és az értelemben, amit mindazoknak tapasztalniuk kell, akik Vele lesznek majd az új életben, Isten országában. Azért, hogy igazán szolgálhassuk Őt, isteni Lélektől kell újjászületnünk. Ez megtisztítja a szívet, megújítja az elmét, és új képességet ad, hogy megismerjük és szeressük Istent. Készséges engedelmességet ad nekünk minden kívánalma iránt. Ez az igazi istentisztelet. »Lásd Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak. Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, amelyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtuk át nem megy. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!

  Megtágultak köteleid, árbocfájuk alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek. És nem mondja a lakos: Beteg vagyok! A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.« (Ésa 33,20–24) »Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és népét örömmé. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava! Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú százesztendős korában hal meg, és a bűnös százesztendős korában átkoztatik meg. Házakat építenek és bennök lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottai ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, így szól az Úr.« (Ésa 65,18–25)” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 372. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...